“จตุพร”มั่นใจ“ก้าวไกล”ตั้งรัฐบาลไม่ได้ เว้นแต่จะมีการหักหลังเพื่อน เปลี่ยนขั้วการเมือง

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นายจตุพร ปวงสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ได้แถลงข่าวว่าเขามั่นใจว่าจะสามารถก้าวไกลไปสู่การเป็นรัฐบาลได้ แต่จะต้องมีการหักหลังเพื่อนและเปลี่ยนขั้วการเมืองอย่างเข้มข้น ในบทความนี้เราจะมาพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นใจในการตั้งรัฐบาล และความสำคัญของการมีรัฐบาลที่มั่นใจสำหรับประเทศไทย

สารบัญ

จตุพร: การตั้งรัฐบาลและความมั่นใจ

จตุพร"มั่นใจ“ก้าวไกล”ตั้งรัฐบาลไม่ได้ เว้นแต่จะมีการหักหลังเพื่อน เปลี่ยนขั้วการเมือง : Matichon TV - YouTube

การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการเลือกตั้งรัฐบาล

ในอดีต การเลือกตั้งรัฐบาลในประเทศไทยมักจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนการเลือกตั้งรัฐบาลได้รับการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ซึ่งอาจทำให้ความมั่นใจในกระบวนการเลือกตั้งลดลง

ผลกระทบจากการตั้งรัฐบาลที่ไม่มั่นใจ

การตั้งรัฐบาลที่ไม่มีความมั่นใจอาจส่งผลกระทบต่อหลายด้านของชีวิตสังคม หนึ่งในนั้นคือผลกระทบทางเศรษฐกิจ รัฐบาลที่ไม่มั่นใจอาจพิการในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งส่งผลต่อการลงทุน การสร้างงาน และความเจริญเติบโตของประเทศ

ความสำคัญของการมีรัฐบาลที่มั่นใจ

จตุพร”มั่นใจ“ก้าวไกล”เป็นฝ่ายค้านร่วมกับ “รทสช.”แน่-ระวัง “ประยุทธ์”พลิก ขั้วการเมือง: Matichon TV - YouTube

ความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

การมีรัฐบาลที่มั่นใจเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รัฐบาลที่มั่นใจจะสามารถดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีความน่าเชื่อถือได้ ซึ่งจะส่งผลให้ภาคธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง และช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนและสร้างงานให้กับประชาชน

ความเสถียรภาพทางการเมือง

รัฐบาลที่มั่นใจจะสร้างความเสถียรภาพทางการเมืองให้กับประเทศ ประชาชนจะได้รับความมั่นใจในการดำเนินงานของรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การมีรัฐบาลที่มั่นใจยังช่วยเสริมสร้างอำนาจของรัฐบาลในการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ และเป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน

ความมั่นคงทางสังคม

รัฐบาลที่มั่นใจเป็นก้าวแรกในการสร้างความมั่นคงทางสังคม ผ่านการดำเนินนโยบายที่เน้นความเป็นธรรม การเข้าถึงสิทธิและการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับทุกกลุ่มประชากร รัฐบาลที่มั่นใจยังส่งเสริมการชุมนุมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจทางสังคม ซึ่งช่วยสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการรับมือกับอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นใจในการตั้งรัฐบาล

จตุพร"มั่นใจ“ก้าวไกล”ตั้งรัฐบาลไม่ได้ เว้นแต่จะมีการหักหลังเพื่อน เปลี่ยนขั้วการเมือง : Matichon TV - YouTube

การดำเนินการของรัฐบาลที่โปร่งใส

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐบาลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความมั่นใจ ประชาชนต้องการทราบถึงการดำเนินงาน นโยบายที่กำลังดำเนิน และผลลัพธ์ของมัน การมีระบบการตรวจสอบและการบัญชีให้เป็นที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในรัฐบาล

การสร้างความไว้วางใจในประชาชน

การสร้างความไว้วางใจในประชาชนเป็นสิ่งสำคัญในการมีรัฐบาลที่มั่นใจ รัฐบาลต้องพิทักษ์สิทธิและประโยชน์ของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน การฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน เพื่อสร้างความไว้วางใจในการบริหารรัฐ affairs

การควบคุมการทุจริตทางการเมือง

การควบคุมการทุจริตทางการเมืองเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความมั่นใจในการตั้งรัฐบาล การมีกลไกการตรวจสอบและการควบคุมทางกฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตและการละเมิดกฎหมายจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเลือกตั้งรัฐบาล

การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเลือกตั้งรัฐบาล

จตุพร”มั่นใจ พิธากับพวกตั้งรัฐบาลไม่ได้ รวมหนุนได้ไม่ถึง 376 เสียงแน่ หวั่นลุกลาม : Matichon TV - YouTube

การเลือกตั้งรัฐบาลในอดีต

ในอดีตการเลือกตั้งรัฐบาลมักจะมีการเลือกตั้งผ่านทางสภาผู้แทนราษฎร โดยต้องมีการกำหนดเขตเลือกตั้งและการออกเสียงโดยประชาชน ในบางครั้งอาจมีการใช้วิธีการเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีการแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองเพื่อรับมือกับความสนใจของประชาชน

การเลือกตั้งรัฐบาลในปัจจุบัน

ในปัจจุบันกระบวนการเลือกตั้งรัฐบาลมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยมีการนำเสนอนโยบายและแผนการปฏิรูปจากพรรคการเมืองต่างๆ การประชามติสามารถทำได้ผ่านทางห้องลับหรือการออกเสียงสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อรวมสมรรถนะของรัฐบาล การสื่อสารกับประชาชนเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเลือกตั้งในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในการเลือกตั้งรัฐบาล

การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในการเลือกตั้งรัฐบาลเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเมืองและสภาพแวดล้อมทางการเมืองอาจมีผลต่อผู้เลือกและกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งความท้าทายในการเลือกตั้งรัฐบาลอาจเกิดจากการแข่งขันระหว่างพรรคการเมือง การกระจายอำนาจของฐานะสังคม และความรุนแรงในการชุมนุม

ผลกระทบจากการตั้งรัฐบาลที่ไม่มั่นใจ

จตุพร เตือน ไม่ได้เสี้ยม ก้าวไกล ระวังโดนคนกันเองหักหลัง แนะลงสัตยาบันกันถูกเบี้ยว : Matichon TV - YouTube

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

การตั้งรัฐบาลที่ไม่มั่นใจอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ลงทุนอาจไม่มีความมั่นใจในนโยบายทางเศรษฐกิจที่จะมีความยั่งยืน นอกจากนี้ยังอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมค่าเงิน การพัฒนาตลาดการเงิน และการเสริมสร้างอุตสาหกรรมในประเทศ

ผลกระทบต่อการเมือง

การตั้งรัฐบาลที่ไม่มั่นใจอาจส่งผลต่อการดำเนินงานทางการเมือง อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเมืองและการบริหารราชการ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานและส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป

ผลกระทบต่อสังคม

การตั้งรัฐบาลที่ไม่มั่นใจอาจส่งผลต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ อาจมีการเพิ่มการแตกแยกในสังคม การแบ่งแยกกลุ่มประชากร และการท้าทายความมั่นคงทางสังคม ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการพัฒนาทัศนคติและความร่วมมือในสังคม

ความสำคัญของการเลือกตั้งรัฐบาลที่มั่นใจ

จตุพร-สุริยะใส วิเคราะห์ก้าวไกลเจอศึกหนักตั้งรัฐบาล | โชว์ข่าวเช้านี้ | 15 พ.ค. 66 - YouTube

การเลือกตั้งรัฐบาลที่มั่นใจเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและสังคม รัฐบาลที่มั่นใจมีความสามารถในการดำเนินการและบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการดำเนินงาน และสามารถพิทักษ์สิทธิและประโยชน์ของประชาชนได้อย่างเหมาะสม

สรุป

การตั้งรัฐบาลที่มั่นใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศไทย มีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง และความมั่นคงทางสังคมเป็นผลจากการมีรัฐบาลที่มั่นใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นใจในการตั้งรัฐบาลรวมถึงการดำเนินการของรัฐบาลที่โปร่งใส การสร้างความไว้วางใจในประชาชน และการควบคุมการทุจริตทางการเมือง

FAQ

 1. เป็นเรื่องยากที่จตุพรจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่?
  • การตั้งรัฐบาลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และมีการแข่งขันกันในการเลือกตั้ง ดังนั้นเป็นเรื่องที่ยากที่จตุพรจะตั้งรัฐบาลได้โดยไม่มีความมั่นใจจากพรรคการเมืองอื่น ๆ และการสนับสนุนจากประชาชน
 2. ความสำคัญของความมั่นใจในการตั้งรัฐบาลอยู่ที่ไหน?
  • ความมั่นใจในการตั้งรัฐบาลสำคัญเพราะมีผลต่อเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม มีบทบาทในการสร้างความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเสถียรภาพทางการเมือง และความมั่นคงทางสังคม โดยการสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน และการควบคุมการทุจริตทางการเมือง
 3. ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการตั้งรัฐบาลที่ไม่มั่นใจคืออะไร?
  • ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการตั้งรัฐบาลที่ไม่มั่นใจอาจเกิดขึ้นเนื่องจากนโยบายทางเศรษฐกิจที่ไม่เสถียร ทำให้ผู้ลงทุนไม่มั่นใจในการลงทุนและสร้างงานในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเจริญเติบโตของประเทศ
 4. ความมั่นคงทางการเมืองมีความสำคัญอย่างไร?
  • ความมั่นคงทางการเมืองมีความสำคัญเพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเสถียรภาพทางการเมือง รัฐบาลที่มั่นคงสามารถดำเนินงานและบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการดำเนินงาน และพิทักษ์สิทธิและประโยชน์ของประชาชน
 5. การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเลือกตั้งรัฐบาลมีผลต่อผู้เลือกหรือไม่?
  • การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเลือกตั้งรัฐบาลอาจมีผลต่อผู้เลือกโดยตรง เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจ และอาจส่งผลให้ผู้เลือกต้องทำความเข้าใจและประเมินผลการเลือกตั้งรัฐบาลอย่างรอบคอบ

 

“จตุพร”มั่นใจ“ก้าวไกล”ตั้งรัฐบาลไม่ได้ เว้นแต่จะมีการหักหลังเพื่อน เปลี่ยนขั้วการเมือ [VIDEO]

จตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำคณะหลอมรวมประชาชน มั่นใจ พรรคก้าวไกล ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่จะมาขัดขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงของส.ว.ที่จะมาสนับสนุน ทำให้อาจจะมีการ “หักหลัง” ทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนขั้วตั้งรัฐบาล#ข่าวการเมืองมติชน #เลือกตั้ง66 ##MatichonTV

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

/ @matichontv

Official Matichon TV

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsB…
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV
Tiktok : https://www.tiktok.com/@matichontv

เนื้อหาของวิดีโอ “จตุพร”มั่นใจ“ก้าวไกล”ตั้งรัฐบาลไม่ได้ เว้นแต่จะมีการหักหลังเพื่อน เปลี่ยนขั้วการเมือ

การจัดตั้งรัฐบาลที่สำเร็จ 1 ทิ้งจุดยืนเดิม 2 ทรยศหักหลัง เป็นสัจจะวาจาเท่านั้นแหละ วันนี้สาขารักษาคำพูดกันเนี่ยนะ ประกาศไว้กับประชาชนอย่างไร ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาล จัดตั้งรัฐบาล ก็กลับไปนี่ไม่จับกับ 2 หลุม ไม่เอากัญชา และขนาดเดียวกันเลยนะครับพักของภูมิใจไทยก็ไม่เอา 12 จุดยืนชัดเจน สวนผัก ชาติไทยพัฒนาประกาศจุดยืนชัดเจนภาค 1 2 ถุงนี้ก็ก็ชัดเจนใครจะร่วมกัน 2 รู เพราะทำเพื่อไทยและก้าวไกลก็ต่างประกาศชัด 188 มันย้ายมาไม่ได้ ก็ขนาดกรณีชาติพัฒนาก้านมีกลอนไม่มีครูนำแสดงว่า 188 188 มันจะมากระทบทางนี้ได้ ประเด็นทางการเมือง ของประเทศไทย เมื่อวานกรณีของคุณจรูญวิทย์ ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา อดีตเลขากกต พูด ได้ครับอย่างเช่นก็พูดโดยใช้ข้อกฎหมายในในบางประเด็น ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับ กรณีข้อบังคับ คุณจรุงวิทย์หน่อยนะครับคือบางครั้งเนี่ย ผมทบทวนคุณจารุวิทย์หน่อยว่า ตอนผมไปช่วยเลือกตั้งบุญเลิศบูรณุปกรณ์ที่เชียงใหม่ มันมีจดหมายของนายกทักษิณ เช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงรายนั้นก็ทำเรื่องไปยังกกต ว่า นายกทักษิณสามารถทำจดหมายได้หรือไม่ อยู่ในสถานะของการเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้หรือไม่ คุณจรุงวิทย์นั่นแหละ ทำไม่ได้ กูอยู่ตรง Widget จำได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าผมเห็นหนังสืออันนั้น ผมก็รู้ว่าอย่างไรเลือกตั้ง ผลลัพธ์มันจะเป็นปัญหาขึ้นมา เพราะดีนะครับเมื่อคุณจรุงวิทย์ฐานะเลขากกตตอบว่าทำไม่ได้ แน่นอนที่สุดนั่น ทุกคนก็รู้ว่าการเลือกตั้งทั้ง 2 จังหวัดมันเป็นปัญหาแล้ว ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง แต่พ่อปรากฏมา หลังจากนั้นก็มีการร้องเรื่องนี้ก็ไป เกาะ ไม่มีอะไรในกอไผ่จากหนังสือยืนยันของคุณจารุวิทย์ว่าทำไม่ได้ เห็นไหม เพราะฉะนั้นความเห็นของคุณจรูญวิทย์ในขณะนี้จะอย่างไรก็ตาม คือผมเองแม้กระทั่งพี่นกเขาหรือพวกเราก็ตาม ไม่มีใครต้องการให้ใครเป็นอะไร ค่ะ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ นะครับจับหลักพี่ฐาเข้าไปให้เขา ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถูกดำเนินคดีทางการเมือง มันเป็นเรื่องของเขานะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่มีเรื่อง เขาสามารถรวบรวมเสียงได้ 2 376 เขาก็เป็นนายกรัฐมนตรีต้องเข้าไปมีปัญหาอะไรกับเราต้องเข้าใจ อันนี้กันก่อน คุณพี่ทานก็อาจจะเป็นนายกอายุน้อยลำดับที่ 5 นะครับประเทศ ก็เป็นผู้นำที่ Smart อีกแบบ แต่ว่า ณขณะนี้แหละ นะครับ เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงที่ต้องให้แต่ละฝ่าย ซึ่ง คิดหลายต่างกัน แน่นอนที่สุดนั้นก็คือว่า เราเองก็แลเห็นกันว่า บางทีเรามีการอธิบายกันว่า คุณพี่ธานีจะไปถึงสะพานหรือเปล่า คือวันนี้เนี่ยนะครับแม่ว่าไม่มี การดำเนินคดีเรื่องหุ้นไอทีวีของคุณพิศาล คุณพี่ทานก็ยังไม่สามารถควบคุมเสียงได้ 376 อยู่ดี ไอ้นี่เอาข้อเท็จจริงดีกว่า และก็ไม่มีวี่แวว นะครับผู้จัดรายการบางสำนักก็พยายามที่จะปั่นกันว่า บัตรนี้อาจจะโอนให้ก็เป็นร้อยก็ได้ แต่ไม่มีอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ใดๆทั้งสิ้น ตัวที่ฝังมากับกูมันไม่ใช่ พวกเรานี่นะครับในแวดวงคนการเมืองไม่ว่าการเมืองซีกใด มันก็มีแหล่งข่าว นะครับเช็คกันผ่าน ป้อมซ้ายออกขวาแป๊บเดียวก็เจอมันเป็นตลาดแรกที่ผมบอกว่ามันไม่ได้มีตลาดกว้างอะไร และนาย 17 เสียงที่เราพูดกันเมื่อวานมันก็ยังไม่ถึง 17 ปี นี่คือหมายความว่าไม่มีเหตุกรณีหุ้น itv นั่น 376 นี่ก็ไปไม่ถึง เพราะฉะนั้นนี่นะครับการที่จะได้เป็นนายกหรือไม่ได้เป็นนายกของคุณพิศาล ทั้ง 2 ด่าน นะครับ มันมีความเกี่ยวข้องแต่ว่า แยกกันได้อย่างชัดเจน คือหมายความว่าไม่มีเหตุใดๆเลย แม่ครับ ยังไงก็ไปไม่ถึง 37 แปลว่าเมื่อมีเหตุ แม่ครับ เคสที่ว่า ก็ไม่มีใครไปทำอะไรคุณพี่ทานนะ ในขั้นต้น ในขั้นต้นกรณีหุ้น itv ก็คือจะเป็นมรดกหรืออะไรก็ตาม ก็เป็นเรื่องของคุณพี่ทาย แต่หลังจากนั้น บ่มีคนเข้าไป พอเห็นช่องทางที่จะต้องกำจัด และก็เห็นคนค้ำจะมีรอบวงแม้กระทั่งฝั่งเดียวกันที่ผมอธิบายมาหลายวัน ซึ่งคุณธิดาก็จบฮาเวิร์ดก็น่าจะรู้น่าจะศึกษาว่าเส้นทางมาจากตรงไหนบ้าง เราเป็นคนที่มีความรู้ เพราะฉะนั้นนี่แหละครับเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีการประโคมโหมกัน ในสถานการณ์นี้ คือถนนนั้นมันจะไม่ได้ภาคใดภาคหนึ่ง มันจะหลายภาพมาก และมันก็จะกลายเป็นปัญหา ว่าจะเหนื่อยนะครับ เราเองไม่ต้องการให้บ้านเมือง มันไปถึงจุด เลือดนองท้องช้างกัน รอปลายทางมันเห็นว่าจบด้วยเรื่องอะไร และผมก็ไม่เข้าใจเจตนาของคุณเจอเด็กเมื่อวานนี้ที่พูดกัน ว่าอยู่ดีๆเสนอรัฐบาลแห่งชาติ แบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยเลย ไม่ได้ร้องเพลงเดือนเพ็ญกันเลย ไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยพูดง่ายๆว่า แต่หมายความว่า มาเสนอในเวลาที่ต้องการให้เกิดเรื่องรัฐบาลแห่งชาติมันไม่เคย เคยมีอยู่จริงและไม่เคยจะได้จริง มันเป็นข้อเสนอมาเป็นชาติแล้ว แล้วก็อยู่ดีๆหน่อยนะครับ พี่เขากำลังวิพากษ์วิจารณ์ ได้ครับว่าสวไม่โหวตให้ กุญแจเด็ดก็เสนอโครงการ แน่นอนที่สุดนะหนึ่งนะครับ การคิดพื้นฐานเจตนาดี แต่คิดอีกอย่างหนึ่งเจตนาต้องการให้มีเรื่องอีกเรื่อง เราทุกคนต่างเฮโลสาระพา และก็วิพากษ์วิจารณ์ ในเรื่องรัฐบาลแห่งชาติ ซึ่งก็ไม่มีข่าวใดๆทั้งสิ้น ถามว่าแห่งชาติยังไง มันไม่มีสภาพที่จะไปถึงแห่งชาตินั้นได้ และหน่อยครับในการพูด การเสนอรัฐบาลแห่งชาติเพื่อไม่ต้องการรัฐบาลแห่งชาติ รอหน่อยนะครับเพราะว่าโยนเข้ามาเนี่ย เพื่อให้เกิดเรื่อง ผลลัพธ์มันไม่เคยมีอยู่จริงอยู่แล้ว แต่แน่นอนที่สุด เรื่องนี้ก็เป็นปัญหาขึ้นมา ดังนั้นแน่นะครับ เลื่อนระยะเวลาของกกต ประธานอุปถัมภ์กับผู้น่ารักว่าอย่างไรก็จะรับรองก่อนครบ 60 วัน ไม่ต้องบอกก็ได้นะ ก็เขาให้รับรองภายใน 60 วัน อย่าลืมมาเด้อ แต่ว่าไม่เกิน 60 บาทคือพูดไม่ได้อะไรเลย รอว่าอย่างไรก็ตามนั้น เขาบังคับว่าต้องรับรอง ภายใน 60 วันก่อน 13 กรกฎาคม เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า การคิดของกกตครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้ง คือหมายความว่า ปกติก็จะทยอยทยอย แต่นี่เขายังไม่ทยอย ระบบเก็บความอึดอัดของคนทั้งปวง แล้วก็บอกว่าตัวเองไม่กดดันก็ถูกความกดดันไปดูคนอื่นๆ กกต ไอ้คนกดถูกกดดันก็คือบรรดานี้ไหมครับพวกบรรดา 500 คือมันต้องลุ้นกันว่า จะโดนไหมอาจจะโดนไหม สถานการณ์ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนนักโทษประหารสมัยก่อนเลยนะครับยุคตีตรวนกันหมด ไขกุญแจ ถึงคิวใครถึงคิวถึงคิวใคร นะครับขอคิวไป โอ้โหที่เหลือนี่รำวงกันร้องเพลงหลงกันไป รอดตาย ที่นี่เห็นคุณอิทธิพรเนี่ยบอกว่าพักอันดับ 1 เนี่ยมีคำร้องเข้ามาเราๆ 20 คน ในขณะที่เพื่อไทยกับก้าวไกลเขาห่างกันแค่ 10 ควรเท่านั้นเองตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมคะ คือการเปลี่ยนแปลง ขอเรื่องของคุณพิธาน มันใหญ่กว่าทุกเรื่อง ประวัติกรณีของพรรคเพื่อไทย ถ้าเป็นความซื่อสัตย์ รักกันจนวันตายตามที่ประกาศอยู่กันตลอดไป ที่ว่านั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร ปัญหาก็คือว่า มันจริงตามที่พูดไหม เพราะว่านะครับ อย่างไรก็ตาม คุณจะ 312 หรือจะเจอใบแดงใบเหลืองใบส้มใบดำ ได้กี่ใบก็ตาม ยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันคะแนนรถมา รอการเลือกตั้งใหม่ อะไรทั้งหลายมันก็ไม่กระทบอะไร แต่ว่าก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้นะ มันมีกรณีเดียวที่จะตั้งรัฐบาลได้ หรือต้องหักหลังเพื่อน คือทำไมหักหลังเพื่อนไปจับมือกันอีกครั้งนึงมันไม่มี มันไม่มีสูตรไหนเพราะมันมันมีอยู่เท่านี้ คือถ้ามีความรักมีความซื่อสัตย์ตามที่ประกาศ ได้ครับทุกประการ เรื่องที่ทุกคนกังวลก็ ไม่ต้องคิดมาก อยู่กันแบบนี้คือหมายความว่า ใน 8 Plus ก็จับมือกัน พักที่เหลือ 188 ก็ อยู่กันอย่างนั้น แล้วก็ สว250 ก็อยู่อย่างนั้นพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ในถ้ำเนี้ย ก็อยู่อย่างนั้น บ้านเมืองน่าอยู่แบบนี้จริงๆนะว่าเป็นคนจริงกันทุกฝ่าย ประเทศนี้เต็มไปด้วยคนจริง ใบพัด 312 เสียงนี้ก็จริงจะเจอใบแดงใบเหลืองใบดำใบส้ม กี่ใบก็ไม่เกี่ยวรักกันจนวันตาย 188 เสียงก็รักกันจนวันตาย 250 ก็จุดยืนมั่นคง พลเอกประยุทธ์ก็รักษาการด้วยความหนักแน่น นะครับอย่ามาบอกให้เก็บของเก็บไว้อยู่แล้ว โทรบอกให้เก็บของ อีกแล้ว ก็ต้องโมโหบ้างถ้าไม่มีความรู้สึกเลยมีคนสงสัย ว่าคิดอะไรอยู่ โลกความเป็นจริงนั้นนะครับเวลาเก็บของมันมากมายอยู่แล้ว เก็บวันเดียวก็จบ นะครับ มันมีประวัติศาสตร์คือกรณีเก็บของไม่ทัน มีกรณีผู้กำกับเป็นห่วงมากกว่ากรณีเก็บของ จะได้กังวลวันเดียวกัน เพราะว่ามันไม่ได้ของอะไรมากมายหรอกคนอยู่ในทำเนียบมันจะออกเมื่อไหร่ เอกสาร ก็เป็นของราชการของส่วนตัวจะมีเสื้อผ้าไว้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนบ้านแปรงสีฟันยาสีฟัน ไม่มีอะไรมากนะครับ เลือดจะมีพระ พี่ติดมาจากบ้านธรรมชาติ ได้ครับ คือหมายความว่ายังเก็บของไม่น่าจะห่วง แต่ว่าห่วงถ้ามีปัญหาแล้วแต่ละคนที่ต้องเก็บของไปเก็บของทันหรือเปล่า แต่ว่าสถานการณ์ณขณะนี้ มันยังไม่เห็นแวว ว่า มันสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จริงเสร็จกันเมื่อไหร่ แปลว่าก้าวไกลจะเป็นแกนหรือเพื่อไทยจะเป็นแกนยังไงยังไงก็ไม่หมดให้แบบนี้ เพราะนะครับถ้า เอามาตรฐาน คือวันนี้ถ้าเพื่อไทยชนะและจับมือกัน 8 Plus เพื่อไทยเป็นแคนดิเดตนายก ก็จะเจออาการเดียวกับพรรคก้าวไกล คำพูดและมีความสุข คนที่มีความรู้สึกก็คือก้าวก่ายกับเพื่อใครมีความรู้สึก ปิดที่คุณไม่ใช่ผม นี่เขาเรียกว่ายุให้กระทืบกันให้ฆ่ากันเองแต่ว่าวันหนึ่งก้าวไกลเมียเป็นไปเพื่ออะไร ก็เหมือนเดิม คุณก็ไม่ได้ตังค์เยอะเลยจะเอาอะไรกับมันเป็นศิลปะอย่างที่ผมบอกว่า ถ้าเป็นคนจริงกัน เป็นคนรักษาสัจจะคำไหนคำนั้น ไอ้นี่ก็ไม่ต้องกังวลอะไรๆ อยู่กันไปแบบนี้ มันมีทางเดียวคือการหักหลัง การจัดตั้งรัฐบาลการจัดตั้งรัฐบาลที่สำเร็จ 1 ทิ้งจุดยืนเดิม 2 ทรยศหักหลัง เป็นสัจจะวาจาเท่านั้นแหละรักษาคำพูดกันเนี่ยนะ ประกาศไว้กับประชาชนอย่างไรไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาล จัดตั้งรัฐบาล ก็กลับไปไม่จับกัน 2 ลูก ค่ะ ไม่เอากัญชา และขนาดเดียวกันเลยนะครับพักของภูมิใจไทยก็ไม่เอา 12 จุดยืนชัดเจน ส่วนพัด ชาติไทยพัฒนาประกาศจุดยืนชัดเจนมากขึ้น 2 ถุงนี้ก็ก็ชัดเจนใครจะร่วมกัน 2 รู เพราะทำเพื่อไทยและก้าวไกลก็ต่างประกาศชัด 188 มันย้ายมาไม่ได้ ก็ขนาดกรณี ชาติพัฒนาก้านมีกลอนไม่มีกูนั่นแสดงว่า 188 188 มันจะมากระทบทางนี้ได้ บรรดามูลสมาชิกพรรคก้าวไกลกองเชียร์เข้าไปรับได้ เกาะ 300 12 สว เขาจะเทให้ได้ยังไง ราคามาตรฐานถ้าเป็นล็อบบี้สว หมวกกันน็อค Bilmola ประยุทธ์ เพราะ ในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยก็มีภรรยาของมิกิใช่ไหม จะสามารถพอพูดคุยกันได้เอามาซัก กิจกรรม 10 หรืออาจจะมากกว่านั้น ก็เป็นราคาคุย เห็นหรือยัง หมายถึงว่าสมมุติว่าถ้าคุณวิภาไม่ได้แล้วเป็นเพื่อไทยสามีเขาพูดเองไม่ใช่หรือ ตอนนี้ถูกสั่งให้อยู่นิ่งๆเงียบๆ นั่นสามีครับ เพราะตอนนี้เหมือนเหมือนก้าวก่ายเป็นแกนไงแต่ทีนี้ถ้าวันที่คุณพิชาอาจจะ มีสมมุติคุณสมบัติ ติดแล้วเปลี่ยนมาเป็นเพื่อไทยสามารถที่จะเป็นแกนแทนอะไรแบบนี้เวลาคิด แต่ไม่ได้ดูราก ว่าเขามากันอย่างไร รัตนกิจเพื่อนๆ ละแวก เป็นภรรยาของเพื่อนพลเอกประวิตรมาอยู่เนี่ย ก็น่าจะเรียบร้อยน่าจะเคลียร์สวได้ ไอ้นั่นไอ้นั่นไม่ใช่กิจการทางการค้า แหวนสวมันมีที่มาที่ไป รับง่ายๆ ทั้งในป่านี้เรืองราชเคยเห็นเขาเดินเกมไหม นะครับลำดับที่ 22 พรรคเพื่อไทย เขาเดินเกมทำอะไรหรือเปล่า ก็ตัวบิ๊กอีเองนักข่าวไปถาม ถูกสั่งให้อยู่นิ่ง นี่คือข้อเท็จจริงที่สุด เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ คือการรู้จักกันนานไม่ได้หมายความว่า จะทำได้ทุกกรณี บางเรื่องมันก็ทำไม่ได้ และก็เห็นได้อย่างชัดเจน และประธานที่สุดก็ลองดู ก็หลายคนอาสานะครับในพรรคเพื่อไทยก็เดินไปช่วย คุยกับสาวก็ได้คุยจริงได้กินกาแฟได้กินอาหารการกิน ได้กินไวน์กันจริง และก็แยกย้ายกันกลับยิ้มแย้มแจ่มใสรับพิจารณาเราได้ยินดียินดี อะไร ความว่างเปล่า ก็ไปคุยกับคนไหนไม่เคยได้ยินดียินดียินดี แล้วแต่เลยครับมันก็อยู่ในสภาพอย่างนี้ บุคคลภายนอก ได้ครับเข้าไปเจรจา รู้จักรู้จักรู้จักกันมาก่อนที่จะเป็นสว ไอ้พวกนี้ไปคิดว่าเขาเป็นสวยังไงนะ ว่าใครให้เป็นสว แต่ก็เอาตอนที่เขารู้จักกันน่ะ เอานะกินข้าวนะกินข้าวกินยาด้วย ประชุมหัวหน้าส่วน ดีครับ ผมก็เดี๋ยวจะได้ปรึกษาหารือกัน ผมคนเดียวคงไม่พอหรอกเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะไปดูได้ยังไง แจ้งให้ทราบ หวังว่าลูกระวังข่าวดีผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้น ผมก็อยากเลิกคุณผู้ชายเต็มทีแล้วเนี่ย ยาหอมกันทั้งบ้าน ที่เดินก็อยู่เวลานี้แล้วก็โชว์ไง คนมันรู้จักกันหมดเพราะนั่งพวกเราโทรไปก็ได้ยิน speaker phone บ้างอะไรบ้าง ว่าได้คุยกับสวแล้ว แล้วไม่ไปดูว่าสวเข้ามายังไง ที่ผมบอกมันก่อนว่า พี่คิดว่าเอาสวที่มีความสัมพันธ์ทางการเมือง กลับบ้านใหญ่ ไอ้นี่แค่คิดก็ผิดแล้วนะ บ้านใหญ่นะครับเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องหนึ่งเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงิน เขามีปัญหาเรื่องเอานะ ก็จะนานหน่อยนะครับ ใครก็ตามที่คิดที่มีการวิเคราะห์ว่าจะใช้กล้วยผ่านช่องทางนี้ เขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องกู แล้วแต่เขามีปัญหาเรื่องอำนาจ เรื่องปืน นะครับ แน่นอนที่สุดเขาต้องการอยู่ให้ได้ ก็เราตั้งข้อสังเกตปรากฏการณ์คุณหมอพรทิพย์นี้ชัดยิ่งกว่าชัด คุณหมอพรทิพย์ไม่ได้ครับมีสถานะทางสังคมที่ดีนะ เป็นแพทย์หญิงคุณเป็นคุณหญิงแพทย์หญิงแสดงตนเป็นอิสระ เจอ gt200 แม่วันนี้คุณหญิงพรทิพย์เป็นยังไง และคนอื่นๆอ่ะมีภูมิต้านทานเท่ากับลูกน้อง Pantip ได้แต่เที่ยวคุณหมอพรทิพย์ไม่ออก นี่ขนาดตัวเป๊ะๆเลยนะ แล้วเคยเห็นภรรยาลำดับที่ 22 สว ที่เขาเดินไป เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการระดมความคิดอะไรก็ตาม ในขั้นตอนนี้ยังไม่มี แต่อย่างที่ผมบอกนะ ขั้นตอนที่มันจะเห็น คือขั้นตอนหักหลังเพื่อน คือมันต้องข้ามห้วย ไอ้เนี่ยจะเห็นปรากฏฉัน แค่จับมือกันแน่นๆนะครับ 312 ไปนี้จะไม่เกิด แปลว่าหักหลังเพื่อนวันไหนเนี่ย จะเกิด หลายคนในสังคมวิเคราะห์กัน ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องพังดิ ก็พร้อมจะพัง ทำไมอ่ะ ก็กำลังจะกลับบ้านอยู่นี่ไง กดแล้วก็ช่างมันที่เหลืออย่างนี้หรอก็ไม่เกี่ยว ประวัติเดิมพันหน่อยครับมันอยู่ดีๆนี่คือการ คือมันไม่จำเป็นต้องพูด และเขาก็ เลือกพูดผ่านช่องทาง ของคุณมดดำซึ่งพ่อก็อยู่ในพระองค์ก็เป็นเพื่อน กลับทาง ลูกชายตั๊กนิ เป็นที่ปรากฏไม่ได้มีความลับอะไร เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเจตนาที่จะต้องหย่อนระยะเวลา รวม 2 เดือน กันไม่ครบ 2 เดือนคือหมายความว่า ก่อนวันที่ 26 ต้องการจะกลับ ก็เลือกตั้งเสร็จแล้วยังประโคม ยังต้องการปรับปรุงผม เพื่ออะไร เพราะฉะนั้นหน้าที่ผมบอกว่าถ้าเป็นคนจริงกันทั้งหมด ไม่ทรยศหักหลัง จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ การจัดตั้งรัฐบาลได้ครั้งนี้มันต้องหักหลังกันอย่างเดียว ไม่หักหลังจากได้ยังไง เอาน้ำพริกหรอ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ การทรยศหักหลังในทางการเมืองได้ ประชาชนรับได้ไหม แน่นอนที่สุดเลยนะครับไม่ว่าสูตรไหนก็ตาม คนที่ต้องเจ็บที่สุดก็คือ เก่า ปล่อยเขาไปตามด้วยไม่ได้ไง นี่ยังไม่รู้ชะตากรรมก็ยังได้แต่ว่าทางการเมืองเขาเนี่ย นะครับแม่ว่าไม่มีเหตุกรณีพิพาทเขาก็ตามไปด้วยไม่ได้ แปลว่าจับมือกันแน่นๆ มันก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้ การกลับบ้านกับการจัดตั้งรัฐบาลเกี่ยวข้องกันยังไงล่ะคะ คืออย่างนี้ คือทั้งหมดคือนำไปสู่เรื่อง ไปนำไปสู่ความวุ่นวายทั้งปวง ความสับสนอลหม่าน จนคือ คือมันเป็นตัวเร่งเกม เล่นเกมก็คือหมายความว่า มันต้องแลกไม่แลกจังหวะนี้แล้วจะแลกจังหวัดอะไร เพราะมีนะครับ การลงทุนย้ายขั้วสลับข้าง คือถ้าไม่ใช่ผัวก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เลยต้องเข้าใจก่อนนะ ได้ครับไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเลย ขับรถกลับบ้าน กลับบ้านถ้าไม่มีอะไรเลยอยู่ในสถานการณ์นี้ มันผิดวิสัย เพราะนี่แหละครับแม้ว่าจะประกาศในวันที่พลเอกประยุทธ์ เป็นนายกตัวเองจะกลับบ้านก็ตาม แต่ต้องเข้าใจว่าทุกครั้ง ที่ประกาศกลับบ้าน ผ่านการติวทั้งสิ้น จะดูรูปแบบไหนก็ตาม แต่ไม่เคยดูได้เสมอ อะไรก็ต้องสูญเสียมากมาย แม้กระทั่ง 22 พฤษภาคมปี 57 ก็มาจากการรีวิวนี่แหละ กินไปกล้าสุดซอย เพราะฉะนั้นนี่แหละครับ การเดินเกม เพื่อจะแลกพร้อมจะทำทุกสิ่งทุกอย่าง บางครั้งเนี่ยเราดูเหมือนว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันเลย ความเป็นจริงคือการเกี่ยวข้องกัน มันเป็นการแลก และก็ต้องแลกต้องเร่งให้เกิดสถานการณ์เพราะอยู่ดีๆ กรณีประธานสภาชักจะไม่ค่อยมีเรื่องเท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้อง เพราะว่า การต่อรองประเด็นประธานสภาเพื่อให้เกิดเรื่อง ก็ไปประมาณ 9 ไกลก็ยืนยาวขึ้นมา จุดจับจุดจับยังไม่มีเรื่อง แต่กรณีกลับบ้านมันก็จะมีเรื่องกับทางบวก และที่สำคัญที่สุดก็คือห้วงเวลา ก่อน 26 กรกฎาคมบ้านหลัง 13 กรกฎาคม หมายความว่า ในขั้นตอนการรับรองทุกอย่างไม่จบสิ้นแล้วนะ และนี่นะครับ อยู่ในระหว่าง การที่จะเลือกประธานสภา ซึ่งหมายความว่าจะตั้งรัฐบาล การล่วงหน้าแล้วสิ ดังนั้นนะครับอย่างที่เราประเมินกันว่า 1 สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้กันหรือไม่ เพราะถ้าการจัดตั้งรัฐบาล ใน 18 Plus นี้ สมมุติว่าเดินไปถึงหน้าสมมุติก่อนนะ ยังไงก็จะตั้งรัฐบาล ไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็รอบ 2 ก็ ขอบคุณเกมได้ ก็ไม่กี่วันถัดมาเลยย้ายสลับกันแบบด่วนๆ ในห้วงระยะเวลาครึ่ง ตัวเร่งสถานการณ์คือการกลับบ้านของนายกทักษิณ คือหลายเรื่องดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกัน ก็เหมือนที่พี่บอกประกาศพายเรือมาส่ง แล้วก็ไม่ต้องตามมาแล้วถีบหัวเรือออก พอพูดเสร็จพี่บอยโทรศัพท์มาหาผม บอกว่าพี่กำลังจะได้กลับบ้าน วีคหน้าเจอกันที่กรุงเทพฯ ความจริงที่คนที่ฟังไม่เกี่ยวเลยนะ เพราะฉะนั้นเมื่อเป้าหลักคือการกลับบ้าน ก็กันชีวิตของผู้คนอย่างแรกได้ การต่อสู้ทุกอย่างยังแลกได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้เรื่องที่กำลังจะทำอยู่นั่นแหละ ทำไมจะเล่นไม่ได้ ก็อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าก็อยู่กันไปแบบนี้ ไม่มีฝ่ายไหนจะตั้งรัฐบาลได้ แล้วก็อยู่กันจนกระทั่งไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่ปัญหามันไม่ได้เป็นแบบนั้น ปัญหาก็คือว่าแต่ละฝ่ายในมันก็คิดมัน มันจัดความสัมพันธ์การพบปะกันอะไรกัน ตามลำดับ อย่ามาปฏิเสธเรื่องการดูไม่ดีเหมือนกับการคุยกับเขานั่นแหละ ได้ทำการคุยระหว่างพรรคการเมืองกาญ ก็มีการคุยกันโดยตลอดตามลำดับ นี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและทางการเมืองมันก็ไม่ได้มีความรักใครไปนั่งคุยกับใครตรงไหนอย่างไร แต่ว่ามันมันก็ไม่ใช่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาจากการคุยนะ คือคุยกันนี่เป็นเรื่องปกติ แต่ว่าคุยกันก็ไม่ใช่หมายความว่าคนรักมันจะได้ตามนั้น แปลว่าการพูดคุยนะเป็นเรื่องปกติของนักการเมือง ภายใต้กติกาอันนี้เนี่ยครึ่งวันนี้ทุกคนต่างก็เห็นแล้วว่าอย่างไรรัฐบาลก้าวไกลมันไม่มีอยู่จริง แล้วทำไมก้าวไกลเขายังจะต้องทำตัวเหมือนได้เป็นจริงๆ นั่นแหละคือความสามารถพิเศษร้องเพลง เขามีหน้าที่การปฏิบัติการความหวังนะครับ ต้องทำให้เต็มที่ในเวลาที่มีเกือบ 2 เดือน คือปฏิบัติการในการสร้างความหวังทั้งปวง ถามว่าพี่ถามนับตัวเลขไม่เป็น หรือมารดาผู้ช่วยหาเสียงคนนับตัวเลขไม่ได้ เขานับตัวเลขนี้ความรู้กันดีโดยสภาพอยู่แล้ว แต่ว่าภาระของการนำเข้าจุดตรงไหนกันได้ทางการเมืองกระทำเต็มที่นะจุดนั้น แต่ว่าถ้าวาดหวังกันว่า จะได้รับเลือกเลยนะครับด้วยเสียง 376 ทุกคนรู้แต่หมด ว่ามันไม่มีวันหยุด ยกเว้นว่ามีข่าวบรรดานักวิชาการนู่นนี่นั่นว่าบัตรมีสวเปลี่ยนใจสายลมเป็นการเปลี่ยน HP พวกนี้เปลี่ยนแปลงหมดแล้ว หลอกกันทั้งนั้น คอร์ดเพลงจริงจนกระทั่งบัดนี้นะครับก็ยังไม่ปรากฏ พอจะมีเรื่องของพี่ทา แรงๆก็ยนต์รัฐบาลแห่งชาติ เอามาช่วยทะเลาะเรื่องนี้กันเพิ่ม แล้วก็สำเร็จ มันไม่มีมันไม่มีเหตุผลเลยที่จะโยนให้รัฐบาลแห่งชาติ โยนโครงครับ แล้วก็ทะเลาะกันได้จริงๆ นะครับทะเลาะกันเสร็จก็หมายถึงพี่ชาย และเบอร์โทรวิษณุพูดจรุงวิทย์ก็ออกมา เพื่อจะมา Balance มา Balance Balance พิษณุไม่ได้หรอก วิษณุพูด พูดผิดยากมาก บางวัน 19 เนื้ออะไรก็ยังใช้สก๊อตเทปติดคิ้วตามันจะปิด แปลว่าเขาเนี่ย คือวิษณุเน็ต เขา ยกเว้นเขาจงใจจงยกเว้นเขาจงใจนะ จงใจพูดให้ผิด แต่วันนี้เขาจงใจพูดให้ถูก รอว่าเมื่อไหร่เรียนเนี่ยเขาพูดตามคำร้อง แต่ก็ทำรู้ครึ่งไม่รู้ครึ่ง มิน่าตามคำร้องคำร้องนี้กำลังมีคำร้องนิ กำลังคุณสมบัติสคุณสมบัตินายก คุณสมบัติสมาชิกสภายื่นครบกันก็ต้องวินิจฉัย ตามคำร้อง จะต้องมีการเลือกตั้ง ซ่อมทั้งประเทศ หรือพูดเรื่องการเลือกตั้งโมฆะโดยยกตัวอย่างกรณีปี 49 ขึ้น เพราะฉะนั้นอยู่นะครับรูปแบบ คือต้องไม่ลืมว่าวิษณุเขาเป็นเนติบริกร บริการ 1 ใน 3 ของประเทศที่อยู่ในอำนาจมายาวนาน เคยอยู่กับรัฐบาลทักษิณด้วยนะ แล้วจนกระทั่งมาเขาก็อยู่กันทุกวัน ก่อนเกิดเหตุปี 49 มีใครออกมาก่อนนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้น สัญญาณของวิษณุไม่เกิด ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะถ้าเกิดการเลือกตั้งซ่อมทั้งประเทศได้ไหม นาฬิกาไก่ก็ลงไม่ได้ไอ้นี่เป็นเรื่องที่ ที่ต้องไปดูคำวินิจฉัยไปดูคำวินิจฉัย คือถ้าลงได้มัน 112 บนเขาก็ได้กลับมาเหมือนเดิมบัญชีรายชื่อที่ต้องเริ่มใหม่กันทั้งประเทศ รักพี่ต้องตกใจมากกว่าเพื่อนที่พรรคเพื่อไทยนะ ประวิทย์ว่าจะเดือดร้อนทำไมเสียงเดียว ภูมิใจไทยก็ 3 เสียงก็จะเดือดร้อนทำไม รวมไทยสร้างชาติใน 13 เสียง พรรคเพื่อไทย 29 ก้าวไกล 39 กลับไปจะแรงกว่าเดิม แรงกว่าเดิมเปลี่ยนไหมครับ แล้วใครจะต้องเสีย ใครจะคิดว่าใครควรจะตกใจ เพราะฉะนั้นเลยนะครับ คือเส้นนี้มันมันง่ายแต่ว่า มันจะได้เรื่องเวลา แต่ว่านะครับ สถานการณ์อื่นๆ มันก็จะเข้ามาผสมมันจะเป็นโรคแทรก คือกันนะเพียงแค่เรื่องการเลือกตั้งใหม่ แต่ถ้าสมมุติว่าเข้าไกล ผมชื่อว่าสมาชิกก็มีทุกคนเดิมลงไม่ได้คนใหม่ก็ลงได้หรือว่าแนะนำ พรรคไหนก็ได้ โลกยุคใหม่ไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องการเลือก แต่ว่า สถานการณ์อื่นๆความวุ่นวายอื่นๆ นะครับที่มันจะมาเป็นโรคแทรก ธิดาคิดเรื่องคะแนนเสียง ก็ไปยกระดับให้เขาอีก แต่ว่าสถานการณ์มันไม่ได้อยู่แค่นี้เพราะว่าโรคแทรกอื่นๆนะครับที่เราแสดงความกังวลมันจะ มันจะเริ่มมาดิ ได้ครับบางครั้งมันก็ต้อง มันก็มีปัจจัยหนึ่งก็ตามด้วยปัจจัยหนึ่ง แล้วคนไทยก็จะได้เห็นและพาไปอีกสถานการณ์หนึ่ง เพราะฉะนั้นนี่แหละครับผมก็อยู่ใน เห็นบริบท ในเรื่องการเลือกตั้งโมฆะ หรือเลือกตั้งไม่สำเร็จ อย่างน้อยเนี่ย นะครับอย่างละ 2 แต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดณวันนี้ที่ให้พี่น้องประชาชนคำว่า เตรียมรับมือ ที่เราไม่ใช้คำว่าเตรียมพร้อม ดูเหมือนว่าเหมือนทหาร ความจริงก็เป็นเรื่องของคนไทย ว่าภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ด้วยครับที่มีปัจจัยทั้งภายในทั้งภายนอก และนี่นะครับถ้ามันเกิดแต่ละสถานการณ์นั้น คนไทยจะตั้งหลักกันอย่างไร กันอย่างมีสติกันมากที่สุด เพราะหนีไม่พ้นแล้วนะ มุม 1 จัดตั้งรัฐบาลภายใต้ก้าวก่ายไม่สำเร็จ 100% ค่ะพี่ตา รอด ผมว่ารอดยากมากรอดยากมาก เหรอครับหรือถ้ารอดปาฏิหาริย์เขามาก แต่ว่ามันรอดยากจริงๆ แต่ว่ามันจะลามไปสู่ขนาดไหนเนี่ยนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แว๊กขนลับหลังจากนะ จะท่องถนนตามที่ประกาศกัน เขาไม่ยอมตามที่ประกาศใช่ไหม เหรอครับแล้วจะมีโรคแทรกกันไหม อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ต้องออกมาไหม พอเจอหน้ากันมานะ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ถึงอย่างไรก็ต้อง ฉุกเฉินเอาไม่อยู่จะตามด้วยกฎอัยการศึก หลังจากนั้นจะจบท้ายด้วยโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นหลากหลายสถานการณ์ทางการเมือง ที่เราพยายามวิเคราะห์เพื่อให้แต่ละฝ่ายได้ได้คิดอ่านกัน นะครับเพราะว่า รายการประเทศไทยต้องมาก่อน ใช้ทุกมิติและก็พี่น้องประชาชนก็ไปคิดกันเอง เราไม่ได้มีหน้าที่มาสกัดใคร เราไม่ได้อยู่ในกระดานอำนาจนี้เลย นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใด รัฐบาลประยุทธ์ ถ้าไปรวบรวมคลิปต่างๆเราวิพากษ์วิจารณ์หนักที่สุด ค่ะคือพูดจนครบถ้วนนะครับเรียนกันมาหลายปีดีดัก ไม่มีประเด็นไหนไม่วิพากษ์วิจารณ์ หรือว่าวิพากษ์วิจารณ์กันครบถ้วน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ การอยู่ของประยุทธ์หรือไม่อยู่ของประยุทธ์ ไม่ได้สำคัญอะไรในสถานการณ์นี้เลย คิดถึงที่สุดนะเนี่ยที่ผมบอกว่า แบบมันถูกออกมาตั้งแต่ต้น แล้วมันก็เป็นอย่างนี้ปัญหาก็คือสถานการณ์ปัจจัยอื่นๆ ผมเชื่อว่าวันหนึ่งไปรูดก็เอาไม่อยู่หรอก เราอยู่ยังไง ในสถานการณ์อันนี้ แต่ว่าเมื่อกติกาเขียนเอาเปรียบกันไว้ก็ว่ากันไป ภายใต้รัฐบาลรักษาการสมมติสถานการณ์มันแรงขนาดใช้ พรกฉุกเฉินสภาพมนุษย์ก็มีอำนาจ เพียงแต่ว่า ถ้าเป็นโรคแทรกเต็มกันไปหมดมันก็เกินไปหยุดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นในสถานการณ์ต่างๆ คือถ้าสูตรย้ายขั้ว ผมก็ยังเชื่อว่าเป็นพลเอกประวิตรเป็นนายก นี่ก็เห็นชัดแต่จะเป็นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกนั่นแหละ นะครับเพราะว่าปัจจัยอื่นๆมากมาย ประวัติการต้มส้ม แม้กระทั่งคนเลือกเพื่อไทยแต่ก็มีความคิดความอ่านไปผสมเลย ก็จะกลายเป็นอีกสมการหนึ่ง คือหมายความว่าความ ลาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะ คือเราไม่อยากที่จะบอกว่า ปลายทางมันคืออะไรที่ชัดเจน ค่ะเพียงแต่ว่าทุกอย่างมันคือเกมหมด รัฐบาลแห่งชาติหย่อนไม้แห้ง คนรุมทึ้งเล่น นี่แสดงว่าไม่ใช่ภาพ นี่ไม่ใช่เปล่านะโยนมาในจังหวะ ที่คนมีปัญหา โยนหัวก้อยทะเลาะลมเหมือนเอาก้อนเนื้อเรียบร้อย เหลือแต่กระดูกภายในพริบตา ไม่ไปเป็น Amazon สภาพเป็นอย่างไร ได้รับวันจันทร์นะเนี่ย วันนี้ก็เหลือ เหลือ 1 เส้นทาง ก้าวก่าย กลับ 8 Plus ร่วม เอาเดินไปถึง แต่คะแนนไม่ถึง 2 เดินไปไม่ถึงเกิดกรณีพิธา และเกิดการเคลื่อนท้องถนน ผมว่าเป็นปัจจัยที่ต้องตาม รวมกระทั่งว่า การคิดขั้ว คือถ้ามันมีคนจริงหมด บ้านเมืองก็จะมีปัญหาอีกแบบ แต่ถ้าทรยศหักหลังกันก็มีปัญหาอีกแบบ แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนะ จะเป็นเรื่องที่คนไทยต้องรับมือทั้งสิ้น ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ

Read More  "เพื่อไทย"เอาคืน 2 นักร้อง แจ้งจับ"พี่ศรี"ร้องเท็จยุบพรรค จ่อฟ้อง“สนธิญา”ร้องเงินดิจิทัล