“ปิยบุตร”ไม่เห็นด้วย “ก้าวไกล”เสนอเลือกผู้ว่าฯ-ชี้ปลดล็อกท้องถิ่นคือกระจายอำนาจแท้จริง

ในการพิจารณาเรื่องของการปฏิรูปการปกครองในประเทศไทย ปัจจุบันนี้เกิดความโต้แย้งระหว่างความคิดเห็นของ “ปิยบุตร” และ “ก้าวไกล” เกี่ยวกับเรื่องการเลือกผู้ว่าฯ และการปลดล็อกท้องถิ่น โดยฝ่ายของ “ปิยบุตร” ไม่เห็นด้วยกับคำเสนอที่มีวิธีการเลือกผู้ว่าฯ และยังคิดว่าการปลดล็อกท้องถิ่นนั้นอาจจะทำให้เกิดการกระจายอำนาจที่ไม่เหมาะสม ในขณะที่ “ก้าวไกล” เชื่อว่าการปลดล็อกท้องถิ่นเป็นการกระจายอำนาจแท้จริงที่สร้างสรรค์และสนับสนุนให้กับการพัฒนาสถานที่ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

สารบัญ

ทำความเข้าใจกับข้อโต้แย้ง

ปิยบุตร”ไม่เห็นด้วย “ก้าวไกล”เสนอเลือกผู้ว่าฯ- ชี้ปลดล็อกท้องถิ่นคือกระจายอำนาจแท้จริง: Matichon TV - YouTube

“ปิยบุตร” มีวิธีการเลือกผู้ว่าฯ ที่ไม่เห็นด้วยกับคำเสนอของ “ก้าวไกล” เนื่องจากเขาเชื่อว่าเมื่อมีการปลดล็อกท้องถิ่นนั้น อำนาจจะกระจายออกไปเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการปกครองทั้งในระดับกลางและท้องถิ่น แต่การกระจายอำนาจนั้นอาจเกิดปัญหาเนื่องจากการรบกวนและขัดแย้งกันระหว่างหน่วยงานในระดับท้องถิ่นและในระดับกลาง นอกจากนี้ยังอาจสร้างความไม่สมดุลในการกระจายสิทธิและความสามารถในการดำเนินงานระหว่างเขตท้องถิ่นที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม “ก้าวไกล” เห็นว่าการปลดล็อกท้องถิ่นเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์และสามารถกระจายอำนาจได้อย่างเหมาะสม ด้วยเหตุผลที่ว่า การกระจายอำนาจให้กับระดับท้องถิ่นจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่เป็นระบบและยั่งยืน โดยปลดล็อกท้องถิ่นจะสร้างสภาวะที่เป็นการตอบสนองต่อความต้องการและสิ่งที่สำคัญของชุมชนในพื้นที่นั้น รวมถึงการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ

บทบาทของการปกครองตนเองในท้องถิ่น

ปิยบุตร" ค้านนโยบายกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น "ก้าวไกล" ไม่เห็นด้วย  เลือกตั้งผู้

ความเอื้ออำนวยท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการปกครอง การปลดล็อกท้องถิ่นหมายความว่ากำลังสร้างสภาวะที่ส่งเสริมให้กับการปกครองและการบริหารระดับท้องถิ่นให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การกระจายอำนาจที่เกิดจากการปลดล็อกท้องถิ่นช่วยให้ท้องถิ่นสามารถมีความสามารถในการตัดสินใจและดำเนินงานตามความต้องการและสภาวะที่เป็นเอื้ออำนวยท้องถิ่น

การมีความเอื้ออำนวยท้องถิ่นจะสร้างการบริหารระดับท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังสร้างพื้นที่สำหรับนโยบายที่เข้มแข็งและสอดคล้องกับความต้องการและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ปิยบุตร" ค้านกระจายอำนาจ "ก้าวไกล" ชี้ลต.ผู้ว่าฯไม่ใช่ยาวิเศษ

การปลดล็อกท้องถิ่นก็มีความเสี่ยงที่ตามมา การกระจายอำนาจอาจสร้างความไม่สมดุลในการแบ่งแยกสิทธิและความสามารถระหว่างเขตท้องถิ่นที่แตกต่างกัน และอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานในระดับท้องถิ่นและระดับกลาง นอกจากนี้การกระจายอำนาจอาจทำให้เกิดความไม่สมดุลในการพัฒนาระหว่างเขตท้องถิ่นที่แตกต่างกัน

Read More  “ไพศาล”ชี้สอย“พิธา”ปมหุ้นไอทีวีไม่หมู แต่ให้จับตาวันโหวตนายกฯ ได้คะแนนเกินครึ่งหรือไม่

เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จำเป็นต้องมีการควบคุมและความสอดคล้องในการดำเนินงานระหว่างระดับกลางและท้องถิ่น การปลดล็อกท้องถิ่นควรเป็นกระบวนการที่คำนึงถึงการร่วมมือและการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่สำคัญ

สร้างสมดุลระหว่างอำนาจและความรับผิดชอบ

ปิยบุตร' ค้านนโยบาย 'ก้าวไกล' เลือกตั้งผู้ว่าฯ ชี้ ไม่ใช่ “ยาวิเศษ”  ปลดล็อกท้องถิ่น | The Bangkok Insight | LINE TODAY

สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความสมดุลในการกระจายอำนาจระหว่างระดับกลางและท้องถิ่น ทั้งสองระดับนี้มีบทบาทที่สำคัญในการบริหารระบบ และจำเป็นต้องมีการร่วมมือและการประสานงานกันอย่างกลมกลืน เพื่อให้สามารถใช้และพัฒนาทรัพยากรและโอกาสให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือและกลไกที่ดีในการสร้างความสมดุลระหว่างระดับกลางและท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การสร้างกฎหมายที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ การส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสร้างเครื่องมือและขั้นตอนวิธีที่ช่วยในการประเมินผลและการบริหารจัดการ

นัยต่อประเทศไทย

ปิยบุตร' โพสต์เลือกตั้งผู้ว่าฯ ลั่นไม่ใช่ยาวิเศษ แนะวิธีปลด

ในบทความนี้ เราจะให้ความสำคัญกับบทบาทของการปลดล็อกท้องถิ่นในบริบทของประเทศไทย การกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาภูมิภาคในลักษณะที่ยั่งยืน นอกจากนี้การปลดล็อกท้องถิ่นยังช่วยสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและดำเนินการในเรื่องที่สำคัญต่อชุมชนของตน

การปลดล็อกท้องถิ่นจะสร้างพื้นที่สำหรับนโยบายและมาตรการที่เป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่เป็นระบบและเติบโตอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น

กรณีศึกษา

ปิยบุตร" หนุน กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น แต่ไม่เห็นด้วย เลือกตั้งผู้ว่าฯ

เพื่อเสริมความเข้าใจในเรื่องนี้ เราจะนำเสนอตัวอย่างจากประเทศอื่นที่ได้มีการปลดล็อกท้องถิ่น และเน้นการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการกระจายอำนาจ ตัวอย่างเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น และสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าวและนำไปใช้ในประเทศไทยได้อย่างไร้ประสิทธิภาพ

ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน

ปิยบุตร”ไม่เห็นด้วย “ก้าวไกล”เสนอเลือกผู้ว่าฯ- ชี้ปลดล็อกท้องถิ่นคือกระจายอำนาจแท้จริง: Matichon TV - YouTube

สำคัญมากที่สุดในกระบวนการปลดล็อกท้องถิ่นคือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ประชาชนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบตรงจากการปลดล็อกท้องถิ่น ดังนั้นควรมีการสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการ

การมีการเข้าร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการปกครอง นอกจากนี้ยังสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชน

บทสรุป

คุยข่าวยามเย็น 03-06 : "ปิยบุตรแทงสวนก้าวไกล ลั่นไม่เห็นด้วย  เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด" - YouTube

เพื่อให้การปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การปลดล็อกท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างมาก การกระจายอำนาจและการเสริมสร้างความสมดุลในการบริหารระบบระหว่างระดับกลางและท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญ การมีการประสานงานและการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่สำคัญเป็นเครื่องมือสำคัญในกระบวนการนี้ นอกจากนี้ยังควรเป็นที่สำคัญในกระบวนการปลดล็อกท้องถิ่นที่มีการเข้าร่วมของประชาชนและการสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการบริหารระบบ

คำถามที่พบบ่อย

FAQ 1: การปลดล็อกท้องถิ่นและการกระจายอำนาจมีความแตกต่างกันอย่างไร?

การปลดล็อกท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการเปิดโอกาสให้กับท้องถิ่นในการดำเนินงานและการตัดสินใจต่าง ๆ ในขณะที่การกระจายอำนาจเป็นกระบวนการที่ผลิตผลจากการปลดล็อกท้องถิ่น การกระจายอำนาจมีหลักการที่ชัดเจนในการแบ่งแยกอำนาจระหว่างระดับกลางและท้องถิ่น

FAQ 2: การเพิ่มความเอื้ออำนวยท้องถิ่นสามารถช่วยเสริมสร้างสภาวะการพัฒนาในชุมชนที่มีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมน้อยกว่าได้อย่างไร?

การเพิ่มความเอื้ออำนวยท้องถิ่นช่วยให้ชุมชนที่มีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมน้อยกว่าได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น การส่งเสริมการศึกษาและการอบรม การสร้างโอกาสให้กับประชาชนในการทำงานและการสร้างรายได้ รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาสภาพอาชีพและทักษะของประชาชนในชุมชน

FAQ 3: การปลดล็อกท้องถิ่นมีความเสี่ยงใดที่อาจเกิดขึ้น?

การปลดล็อกท้องถิ่นอาจเสี่ยงต่อความไม่สมดุลในการแบ่งแย้งสิทธิและความสามารถระหว่างเขตท้องถิ่นที่แตกต่างกัน และอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานในระดับท้องถิ่นและระดับกลาง นอกจากนี้ยังอาจเกิดความไม่สมดุลในการพัฒนาระหว่างเขตท้องถิ่นที่แตกต่างกัน

FAQ 4: การปลดล็อกท้องถิ่นสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนได้อย่างไร?

การเปิดโอกาสให้กับประชาชนในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและการเข้าร่วมของประชาชนในการบริหารระบบช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชน การเปิดโอกาสให้กับประชาชนในการเข้าร่วมการตัดสินใจและการบริหารจัดการทำให้เกิดความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการปกครอง

FAQ 5: ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการปลดล็อกท้องถิ่นได้อย่างไร?

ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการปลดล็อกท้องถิ่นได้โดยการเข้าร่วมในการสนับสนุนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น การเข้าร่วมในกระบวนการประชุม การให้ความคิดเห็น การเข้าร่วมในโครงการและกิจกรรมชุมชน รวมถึงการเข้าร่วมในการติดตามและการสนับสนุนการดำเนินงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

Read More  ฟังคำตอบจากปาก "พิธา" ช้าๆ ชัดๆ ขายหุ้นไอทีวีหรือยัง ?

“ปิยบุตร”ไม่เห็นด้วย “ก้าวไกล”เสนอเลือกผู้ว่าฯ-ชี้ปลดล็อกท้องถิ่นคือกระจายอำนาจแท้จริ [VIDEO]

ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า แสดงความไม่เห็นด้วยกรณีที่พรรคก้าวไกล พบกับ 3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วต้องการให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเห็นว่าการปลดล็อกท้องถิ่นอย่างแท้จริงคือ การเอางาน เงิน คน ไปให้ท้องถิ่นการจัดการอำนาจซ้ำซ้อนระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น มากกว่าการเลือกตั้งผู้ว่าฯ#ข่าวการเมืองมติชน #เลือกตั้ง66 #MatichonTV

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

/ @matichontv

Official Matichon TV

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsB…
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV
Tiktok : https://www.tiktok.com/@matichontv

เนื้อหาของวิดีโอ “ปิยบุตร”ไม่เห็นด้วย “ก้าวไกล”เสนอเลือกผู้ว่าฯ-ชี้ปลดล็อกท้องถิ่นคือกระจายอำนาจแท้จริง

อำเภอ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะ 9 หน้า เปิดเผยถึงกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกล พบกับ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพูดคุยเรื่องการกระจายอำนาจ โดยตนเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นแต่ที่ไม่เห็นด้วยคือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายปิยบุตรระบุว่า ราชการส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งปัจจุบันได้แก่เมืองพัทยาและกรุงเทพฯ โดยราชการส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรกระจายอำนาจทางพื้นที่ ตามหลักการบริหารราชการแผ่นดินแบบกระจายอำนาจ ซึ่งมีองค์ประกอบได้แก่ มีสถานะเป็นนิติบุคคลมีสถานะสภาท้องถิ่น แล้วผู้บริหารท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่เป็นของ ตนเองมีความเป็นอิสระทางคลัง งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลและความสุข สัมพันธ์ระหว่าง เป็นแบบกำกับดูแลไม่ใช่บังคับบัญชา นายปิยะบุตรให้ความเห็นว่าปัญหาการกระจายอำนาจไปสู่ ในประเทศไทยณวันนี้ ไม่ใช่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการเพราะเรามี องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ปกครองส่วนท้อง จังหวัดมาจากการ การเลือกตั้ง เป็นผู้บริหาร สูงสุดอยู่แล้วแต่ปัญหาที่แท้จริง ของเราคือ ที่มีอยู่แล้ว พอไม่มี เพลงพอ อากาศส่วนกลางและ แสงบอย กำหนดอำนาจหน้าที่ ในการจัด ทำบริการสาธารณะ ซ้ำซ้อนกันระหว่าง ส่วนกลางภูมิ มีภาพและเสียง ส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านมาได้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญ ธรรมนูญแก้ม เพิ่มเติม 14:00 น ปกครองส่วนท้อง ท้องถิ่นและการชน ณรงค์กลับค่ะ ก้าวหน้า เพื่อให้พี่น้องประชาชน ร่วมกันเข้า เสนอร่างนี้เข้า สู่การพิจารณาของ ถ้าจะพา เมื่อเดือน แต่รัฐสภามีมติไม่รับหลักการทำให้ร่างตกตายแต่จน ถึงวันนี้ การกระจาย อำนาจของประเทศไทยเริ่มต้นมาหลาย ปีแล้ว ติดขัดเรื่อง อำนาจงบประมาณความเป็น อิสระการปลดล็อคท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นได้แสดงจาก กายภาพแก้ปัญหา ได้ตรงจุด มิใช่กระทำโดย โดยจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ จังหวัดทั่วประเทศ แต่คือการแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนระหว่างส่วน ส่วนกลางภูมิภาค และส่วนท้อง เราต้องกำหนด ให้ท้องถิ่นเป็นหลักและมาก่อน จัดการเพิ่มรายได้งบประมาณความเป็นอิสระและการตรวจ ตรวจสอบ นายปิยบุตรระบุว่าเข้าใจดีว่ากรณี ที่พักการเมืองชั่วคราว คําขวัญเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด หนูเข้าใจง่ายรณรงค์ง่ายแต่ความเข้าใจง่ายเหล่านั้น อาจนำมาซึ่งความเข้าใจผิด จนทำให้พี่ ทิศทางการกระจายอำนาจที่พยายาม ตั้งแต่เมื่อปี 2540 ไถลออก ผิดทางไปอีก เช่นหากให้เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดและตำแหน่งนายกองค์การบริหาร บริหารส่วนจังหวัดจะไปอยู่ไหน มีต่อหรือไม่ หรือหากมีต่อจะซ้ำซ้อนกับผู้ว่าจากการเลือกตั้งหรือไม่ใครใหญ่กว่าใคร ผู้ว่าจากการเลือกตั้งเป็นส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น หลายครั้งภาคการเมืองและภาคประชาชนมักเปรียบเทียบว่าทำไมกรุงเทพฯเลือกตั้งผู้ว่า วัดราชการจังหวัด แต่จังหวัด เผื่อเลือกไม่ได้กรณีนี้นับว่ารณรงค์เปรียบเทียบแบบ ผิดตัวไปเสียหน่อย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เลือกตั้งผู้ว่าราชการ จังหวัดด้วยเหตุ ผลหลายประการ นายปิยบุตรระบุในตอนท้ายว่าปัญหา สถานะวันนี้มิใช่เลือกผู้ว่าราชการ ไม่ว่าจะทำ ทำพร้อมกันทั่วประเทศแบบผ้าก้าวก่ายหรือทำทีละจังหวัดแบบพรรคเพื่อไทยแต่เราต้องกระจายอำนาจให้ท้อง สมบูรณ์เต็มรูปแบบ เผื่อวันหน้าจะได้พิจารณาว่า เต็มรูปเผื่อวันหน้าจะได้พิจารณาว่าควรเลือกผู้ว่าราชการ จังหวัดและราชการส่วน มีภาคหรือไม่ หากโลกประเทศไทยจะมีการจัด ระเบียบบริหารราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ไม่มีส่วน อังกฤษและญี่ปุ่น หากไม่เลิกประเทศไทยจะปรับ บทบาทราชการส่วนตัว ภูมิภาคเสียใหม่ ให้ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร แล้วทำพาส อยู่ในอำนาจของ ส่วนกลางใน ต่างๆเหมือนฝรั่งเศส เศษและสเปน ดังนั้นการปลดล็อคท้อง ท้องถิ่นอย่างแท้จริงหรือการเอางานเงิน ปล่อยให้ท้องถิ่นการจัดการ อำนาจซ้ำซ้อนระหว่าง ส่วนกลางกับส่วนท้อง ไม่ใช่วนเวียนอยู่กับการเลือกตั้งผู้ว่า ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ

Read More  สัมภาษณ์:รศ.ดร.นันทนา:ประชาชนโอบอุ้มพิธาเป็นนายกฯ 8ปีไม่เคยเจอผู้นำที่ดี