พิธา ไม่กังวล ไม่ประมาท เจอ 3 ด่าน สกัดนั่งนายกฯ ลั่นจัดตั้งรัฐบาลได้แน่

การตั้งรัฐบาลในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากมายในช่วงเวลาที่ผ่านมา ไม่นานมานี้มีข่าวเกี่ยวกับการสกัดนั่งที่สามด่านที่มีผลต่อการตั้งรัฐบาลได้แน่นอน ในบทความนี้เราจะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งรัฐบาลในประเทศไทยและด่านทั้งสามที่เกี่ยวข้องกับการสกัดนั่งนายกฯ

สารบัญ

การตั้งรัฐบาลในประเทศไทย

พิธา ไม่กังวล ไม่ประมาท เจอ 3 ด่าน สกัดนั่งนายกฯ ลั่นจัดตั้งรัฐบาลได้แน่ :  Matichon TV - YouTube

ระบบการเลือกตั้งในประเทศไทย

การตั้งรัฐบาลในประเทศไทยเกิดจากกระบวนการการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในทุกสี่ปี ประชาชนได้มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากแต่ละพรรคการเมือง จากนั้นพรรคที่มีสมาชิกสภามากที่สุดจะได้รับสิทธิในการรับมอบอำนาจในการประกอบรัฐบาล

กระบวนการตั้งรัฐบาล

หลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว พรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภามากที่สุดจะเริ่มกระบวนการตั้งรัฐบาล พรรคนี้จะต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันกับพรรคที่มีรัฐบาลอยู่ในปัจจุบันหากต้องการตั้งรัฐบาลใหม่ ในกระบวนการนี้จะมีการเจรจากันในเรื่องของนโยบายและตลาดต่างๆ

ความสำคัญของรัฐบาลในประเทศไทย

รัฐบาลมี perky สำคัญในการบริหารประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจและด้านสังคม รัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างนโยบายที่สร้างสรรค์และเพิ่มคุณค่าให้กับประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีหน้าที่ในการดูแลรักษาสิทธิและความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนในประเทศไทย

การสกัดนั่งของทั้ง 3 ด่าน

พิธา ไม่หวั่นเจอ 3 ด่าน กกต.-ศาลรธน.-สว. หัวหน้า 8 พรรค

การสกัดนั่งนายกฯ ในประเทศไทยมีทั้งหมด 3 ด่านที่เป็นที่รู้จักกันดี ซึ่งได้รับความสนใจและแสดงถึงความเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ด่านที่ 1: การสกัดนั่งทางการทูต

ด่านแรกของการสกัดนั่งนายกฯ เกี่ยวข้องกับการสกัดนั่งทางการทูต คือการเอาชีวิตชีวาของนายกฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากทั่วโลกและสื่อสารมวลชนทั่วไป ด้วยเหตุนี้จึงมีการกักขังหรือข้อจำกัดต่อการทำงานของนายกฯ อย่างเช่น ไม่อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ หรือห้ามใช้สื่อสารสาธารณะ

ด่านที่ 2: การสกัดนั่งทางรัฐบาล

ด่านที่สองของการสกัดนั่งนายกฯ เกี่ยวข้องกับการสกัดนั่งทางรัฐบาล ในบางครั้งรัฐบาลอาจใช้อำนาจที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญเพื่อยับยั้งการกระทำของนายกฯ และบังคับใช้การปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐบาลต้องการ ซึ่งอาจเป็นการจำกัดอำนาจหรือสิทธิของนายกฯ ที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนผ่านการเลือกตั้ง

ด่านที่ 3: การสกัดนั่งทางศาสนา

ด่านที่สามของการสกัดนั่งนายกฯ เกี่ยวข้องกับการสกัดนั่งทางศาสนา หากนายกฯ มีความเชื่อศาสนาที่แตกต่างจากคนร่วมสังคม อาจมีการบังคับให้เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตในทางศาสนา เช่น การต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางศาสนาในการปฏิบัติหน้าที่ของตำแหน่งนายกฯ

ผลกระทบของการสกัดนั่งรัฐบาล

พิธา ไม่กังวล ไม่ประมาท เจอ 3 ด่าน สกัดนั่งนายกฯ ลั่นจัดตั้งรัฐบาลได้แน่ :  Matichon TV - YouTube

การสกัดนั่งนายกฯ สามารถมีผลกระทบต่อระบบการเมือง ความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมและสิทธิมนุษยชนได้ดังนี้

ผลกระทบต่อระบบการเมือง

การสกัดนั่งนายกฯ อาจส่งผลให้เกิดความไม่เสถียรภาพในระบบการเมือง ทำให้การบริหารประเทศไม่สามารถดำเนินไปได้ตามที่วางเป้าหมายไว้ นอกจากนี้ การสกัดนั่งยังอาจทำให้เกิดการแตกแยกในสังคม และสร้างความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและผู้ค้านแนวทางการปกครอง

ผลกระทบต่อความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

การสกัดนั่งนายกฯ อาจมีผลกระทบต่อความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ การสกัดนั่งที่เกี่ยวข้องกับนายกฯ อาจส่งผลให้มีการลดลงในการลงทุน การเจริญเติบโตของธุรกิจ และความมั่นคงในตลาดการค้า ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการจ้างงานและรายได้ของประชาชน

ผลกระทบต่อสังคมและสิทธิมนุษยชน

การสกัดนั่งนายกฯ อาจมีผลกระทบต่อสังคมและสิทธิมนุษยชน การจำกัดอำนาจและสิทธิของนายกฯ อาจส่งผลให้เกิดความไม่เสรีภาพและความยากลำบากในการแสวงหาความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนี้ การสกัดนั่งยังอาจก่อให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน การจับกุม หรือการใช้ความรุนแรงในการคุมคามประชาชนที่คิดต่างออกไปจากทางการปกครอง

สรุป

มั่นใจไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับ“พิธา” - YouTube

การสกัดนั่งนายกฯ เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อระบบการเมือง ความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมและสิทธิมนุษยชน ซึ่งการสกัดนั่งเหล่านี้สร้างความขัดแย้งและความไม่เสถียรภาพในสังคม และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไปอย่างชัดเจน

FAQs

1. การสกัดนั่งนายกฯ เกี่ยวข้องกับระบบการเมืองไทยอย่างไร?

การสกัดนั่งนายกฯ เกี่ยวข้องกับระบบการเมืองไทยเนื่องจากผู้บริหารระดับสูงเช่นนายกฯ มีอิทธิพลในการดำเนินงานของรัฐบาลและสังคม การสกัดนั่งนายกฯ อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอำนาจในระบบการเมือง และส่งผลต่อกระบวนการบริหารราชการที่มีผลต่อประชาชนทั่วไป

2. ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการสกัดนั่งนายกฯ มีอะไรบ้าง?

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการสกัดนั่งนายกฯ อาจทำให้เกิดความไม่เสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจ ผู้ลงทุนอาจรู้สึกไม่มั่นใจในสภาพการลงทุนในประเทศ และการพัฒนาธุรกิจอาจถูกอัตราการลดลง ทำให้มีผลต่อการจ้างงานและรายได้ของประชาชน

3. สถานการณ์การสกัดนั่งนายกฯ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นเรื่องใหม่หรือไม่?

สถานการณ์การสกัดนั่งนายกฯ ในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องใหม่ ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเคยมีการสกัดนั่งนายกฯ ในอดีต แต่มีลักษณะและวิธีการที่แตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง

4. การสกัดนั่งนายกฯ มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไปอย่างไร?

การสกัดนั่งนายกฯ อาจส่งผลให้ประชาชนทั่วไปเสียสิทธิและความเสรีภาพในการแสดงออกเสียงความคิด และอาจมีผลต่อการดำเนินชีวิตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน

5. มีวิธีการแก้ไขหรือลดผลกระทบจากการสกัดนั่งนายกฯ อย่างไร?

วิธีการแก้ไขหรือลดผลกระทบจากการสกัดนั่งนายกฯ อาจเริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นฐานในระบบการเมืองที่แข็งแกร่งและโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจที่สำคัญ เพื่อให้การปกครองมีความถูกต้องและเป็นธรรม นอกจากนี้ ควรสร้างโอกาสให้กับทุกฝ่ายในระบบการเมืองในการพูดคุยและเจรจาต่อรองเพื่อหาทางออกที่สร้างสรรค์และยุติปัญหาที่เกิดขึ้น

พิธา ไม่กังวล ไม่ประมาท เจอ 3 ด่าน สกัดนั่งนายกฯ ลั่นจัดตั้งรัฐบาลได้แน่ [VIDEO]

“พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกล ไม่กังวล แต่ไม่ประมาทในการเจอ 3 ด่าน ส.ว.,คณะกรรมการการเลือกตั้งและศาลรัฐธรรมนูญ สกัดเป็นนายกรัฐมนตรี แต่เชื่อจัดตั้งรัฐบาลได้แน่

#ข่าวการเมืองมติชน #MatichonTV

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

/ @matichontv

Official Matichon TV

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsB…
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV
Tiktok : https://www.tiktok.com/@matichontv”

เนื้อหาของวิดีโอ พิธา ไม่กังวล ไม่ประมาท เจอ 3 ด่าน สกัดนั่งนายกฯ ลั่นจัดตั้งรัฐบาลได้แน่

กราบสวัสดีพี่น้องประชาชนครับแล้วก็เพื่อนๆ คือมันชน ที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ เป็นการ แถลงข่าวความคืบหน้าของการ ประชุม หัวหน้าพรรคจัดตั้งรัฐบาล 8 Plus นะครับ โดยมี วาระการประชุมสำคัญสำคัญอยู่ 2 เรื่องด้วยกัน นะครับเรื่องแรกก็คือการ ประเมินสถานการณ์การเมือง นะครับแล้วก็พูดกันจนถึง Timeline ของ การจัดตั้งรัฐบาล ราคาตามที่มีข่าวออกมา ส่วนวาระที่ 2 นะครับก็เป็นการอัพเดท ความคืบหน้าของคณะทำงาน คณะกรรมการประสานงานที่มีการประชุมกันเมื่อวาน นะครับให้หัวหน้าพรรคแต่ละพรรคได้ทราบถึงความคืบหน้า โดยผลของการ ประชุมออกมาเป็นแบบนี้ครับ ทั้งหัวหน้าทั้งสายฟ้าก็เห็นตรงกัน นะครับว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ ทางกกตนะครับ รีบทำงานในการรับรองส.ส. ให้ได้เร็วที่สุด 95 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเป็นไปอย่างที่ท่านประธานกรรมการปตทเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับที่เราเคยพูดคุยกัน หรือแม้กระทั่งที่พี่น้องสื่อมวลชนเคยทำ Timeline ขึ้นมาว่า 13 กรกฎาคมเป็นวันสุดท้าย นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะมีกระบวนการต่างๆต่อมาในการที่จะ ให้สสรายงานตัวนะครับเปิดประชุมสภาเลือก ประธานแล้วก็เลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการถวายสัตย์ต่อไปเรื่อยๆเนี่ย ก็เห็นตรงกันทั้ง 8 Plus นะครับว่าน่าจะเลื่อนเข้ามา เร็วมากขึ้น นะครับ 2-3 อาทิตย์ ซึ่งตรงนั้นน่ะก็หมายความว่าหัวหน้าพรรคทุกคนก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับในการ ทำงานไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียม นโยบายในการแถลงต่อ รัฐสภา หรือแม้กระทั่งการ ดูการเปลี่ยนถ่านของงบประมาณ งบประมาณก็น่าจะเข้าประมาณสิงหากันยายน ถ้าจะตั้งรัฐบาลได้ เร็ว นะครับก็น่าจะมีการบริหารจัดการงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจ แล้วก็การดูแลพี่น้องประชาชนได้รวดเร็ว มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่รัก สามารถที่จะขยับทำลายเข้ามาได้ 2-3 อาทิตย์ด้วยกัน ส่วนวาระที่ 2 เรื่องแจกของการ อัพเดทการทำงานนะครับท่าน หัวหน้าทั้ง 8 พากย์ก็ให้แนวทางในการทำงานต่อ ในการประชุมครั้งต่อๆไปนะครับโดยประชุมครั้งต่อไปก็จะมี ประชุมกันวันที่ 20 มิถุนายนนะครับที่พักไทย ซับไทย แต่วันนี้สาระสำคัญก็คือว่ามีการ ขอ ให้ ประสานไปยังคณะกรรมการ ประสานงานและคณะทำงานเพื่อที่จะตั้งเพิ่มขึ้น อีก 2 คณะทำงานด้วยกันดังต่อไปนี้ครับ คณะทำงานอาทิตย์หนึ่งก็คือ คณะทำงานเกี่ยวกับการ ปฏิรูป ประมง นะครับในการเยียวยาพี่น้อง ชาวประมงซึ่งก็อยู่ใน MOU อยู่แล้วนะครับซึ่ง หัวหน้าพรรค เห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ไม่มีใน 12 คณะ ที่ได้แถลงไปเมื่อวานก็จะเพิ่มมาอีก 1 คณะเกี่ยวข้องกับประมงโดยเฉพาะ อันต่อมาก็คือคณะทำงาน ในเรื่อง การ ดูรายการเปลี่ยนผ่านของงบประมาณ อย่างที่ได้ อธิบายกับพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วนะครับว่าเมื่อเราจะตั้งรัฐบาลก็คงจะมีการประชุมเรื่องเกี่ยวกับ งบประมาณ ทันทีถึงแม้ว่าจะมีงบประมาณ 6000 มาจากปี 66 แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรา ทำงานได้เร็วในเรื่องของงบประมาณปี 61 ก็น่าจะสามารถที่จะใช้ งบประมาณนี้ได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะเอางบประมาณไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน อันนี้ก็คงจะเป็น 2 นะครับสาระสำคัญหรือว่าผลของการ ประชุม หัวหน้าพรรคทั้ง 8 Plus มีการจัดตั้งรัฐบาล ในวันนี้ นะครับถ้าพี่น้องสื่อมวลชน มีคำถามก็เชิญนะตอนนี้ได้เลยครับ เจอแล้วครับขอขอดูหน่อยครับ เที่ยวบินกลับจากเลย เครื่องค้อนเคียวนะครับจากข่าวสดเองเลย ไม่ทราบอยากจะอธิบายเพิ่มเติมไหมครับ ว่าคิดถึงของพัด เรื่องการใช้สัญลักษณ์ นึกว่าจะหาเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในหลายประเทศ ญี่ปุ่นเองมี องค์จักรพรรดิก็ พี่พักเข้าไปนะครับแข็ง เลือกตั้งได้ suiden ก็มีพรรคคอมมิวนิสต์ เราจังไรเรื่องที่ว่าเมืองไทย คำว่าสังคมนิยมยัง มีไม่ได้ตามกฎหมาย การเลือกตั้ง ข้อ 2 ไม่ทราบจะสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มทุนเก่าได้อย่างไรนะครับ ศักยภาพหรือความสามารถของรัฐบาลในการที่จะบริหาร เศรษฐกิจ นะครับ เพราะอาทิตย์ที่แล้วมี นายทุนใช่ไหมครับอย่างของกลุ่มสหพัฒน์ออกมาแสดง ความไม่มั่นใจว่า การบริหารประเทศล้มเหลวทางเศรษฐกิจหรือจะเป็นเหมือนประเทศยูเครน อธิบายตรงนี้ ละครที่ 3 อาทิตย์ที่แล้วคุณรังสิมันต์โรมบอกว่ายังรอพลเอกประยุทธ์โทรมาหรือแสดงความยินดี ผ่านไปจะเสียอาทิตย์แล้ว ไม่ทราบว่าการที่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ โทรมา แสดงความยินดีกับทางพรรคก้าวไกลหรือคนที่ทาน มันมีมารยาทอย่างไรหรือไม่ ขอบคุณครับ OK ตอบคำถามที่ 2 และที่ 3 แล้วไป 2 เอาไป 1 ย้อนหลังครับ คำถามข้อที่ 3 ว่ากูยังไม่มีการโทรมาจากทางพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าธรรมเนียมปฏิบัติทางการ เมืองของผมกับคนในพื้นที่ก็คงจะต่างกัน ถ้าเป็นในภาค 8 ภาคนี้นะครับเมื่อ มีผลเลือกตั้งออกมามีฉันทานุมัติจากประชาชนมาแล้วนะครับก็มีการ โทรพูดคุยกัน แสดงความยินดีกับผลการเลือกตั้งของ หัวหน้าพรรคแต่ละคนที่ประสบความสำเร็จนะครับในขณะเดียวกันก็ มีการโทรมายินดีกับผม นะครับว่าที่ได้มาเป็นอันดับ 1 ก็ใช่เรื่องนี้ การที่จะเป็นคนส่งเองอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นคอนเสิร์ตที่มันต้องมีการ ในขณะเดียวกันวันนึงครับผมเป็นนายกรัฐมนตรี และมีการเลือกตั้ง ไปข้างหน้า แล้วถ้าเกิดผมชนะการเลือกตั้ง ภายในผลการเลือกตั้งนั้นผมก็ต้องเป็นคนโทรไปหาผู้ชนะแล้วก็ยอมแพ้ เพื่อที่จะให้การเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลเนี่ย มันไร้รอยต่อมากที่สุดถ้าประชาชนมา ข้อที่ 2 นะครับผมคิดว่า ความมั่นเชื่อมั่นใน ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันยังต้องมีโอกาสในการพูดคุย กลับทุนเก่า ธุรกิจอะไร คนว่านโยบายทางเศรษฐกิจของพวกเรารวมกัน 8 ภาคเนี่ย เมื่อมีการเจริญเติบโตและลดความเหลื่อมล้ำไปด้วยเนี่ยเศรษฐกิจที่เคยเป็นเศรษฐกิจหัวโตอยู่ในกรุงเทพฯอย่างเดียว เมื่อมันกระจายเกิดขึ้นมาเนี่ย มันจะทำให้เศรษฐกิจเราเข้มแข็งจากฐานรากขึ้นมาเนี่ย โตด้วยลดความเหลื่อมล้ำด้วย ตอบเขาตัวเองเลยช่วยตัวเอง X 10 โล จะเป็น win win Solution สำหรับคุณกลับ อย่างเช่นมีทุน ที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์หลายคนก็เริ่มที่จะเห็นภาพเห็นด้วยว่าสินค้า สามารถจะไม่ต้องส่งออกอย่างเดียวสามารถที่จะขายในเศรษฐกิจฐานรากในอุดมคติในกรณีที่เข้มแข็งมากขึ้น ตรงนี้เรียกคุณต้องมีโอกาสพูดคุยกัน ในขณะเดียวกันก็คงต้องบอกคำว่าการ อนุมานจากประเทศ 1 ไปอยู่กับประเทศอินเดีย ตรงนั้นก็คือตามที่ทาง พี่พูดมาเลยก็คือประเทศยูเครนผมคิดว่า บริบทไม่เยอะนะครับก็คงจะไม่ได้เป็นส่วนที่ จะไปเที่ยวต้องมาอนุมานที่ที่เกินกันไปแต่ในขณะเดียวกัน เรื่องความเชื่อมั่น รัฐบาลพร้อมที่จะ พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้นะครับก็พร้อมที่จะเดินหน้า สร้างความเชื่อมั่นต่อไปเรื่อยๆในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อที่จะให้ ทุกภาคส่วนใหญ่สามารถที่จะได้รับผลประโยชน์จากเศรษฐกิจที่ทำงาน เพื่อขนทุกคน ไม่ใช่เพื่อเศรษฐกิจที่ทำงานเพื่อคนแค่ มีประโยชน์แน่นอน ส่วนคำถามแรกถามว่าอะไรนะครับ กระเทียม ตื่นยังคิดถึงอ่ะครับ เจตนาที่จะไปปรับรัฐธรรมนูญในอนาคตเรื่อง เจ้าของตรงนี้ไหมครับญี่ปุ่น มีพรรคคอมมิวนิสต์สวีเดนมีพรรคคอมมิวนิสต์มีกษัตริย์ ครับผมคงจำกัดคำตอบเฉพาะที่ผมรู้นะครับคงไม่ไปถึงคุยได้เหรอญี่ปุ่นแล้วที่ผมยังไม่ได้มีความ ชัดเจนตรงนี้แต่ว่าสำหรับพรรคก้าวไกลนะครับคำชี้แจงก็คือตามโพสต์ เมื่อคืนนี้แหละครับ ว่าเป็นการนำเสนอปาร์ตี้ลิสต์ของเราซึ่งประเทศของเราเนี่ย มีทั้งพี่น้องแรงงาน มีทั้งพี่น้อง เกษตรกร ที่ต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ ในการทำมาหากิน เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ ที่มีอยู่ นะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับ เป็นการแสดงออกซึ่งเครื่องมือทำมาหากิน ของปาร์ตี้ลิสต์ที่อยู่ใน 100 คนที่เป็นทั้งพี่น้องเกษตรกรเราก็เป็นพี่น้องแรงงานแค่นี้ครับ ไม่มีอะไรมากกว่านั้น กลับไปเรียนอีสาน ThaiPBS แล้วก็คุณทานข้าวสาร ขออนุญาตถามเรื่องหุ้นของคุณวิชาค่ะที่บอกว่าเคยเป็นผู้จัดการมรดกคู่ในทีวีเริ่มเมื่อไหร่แล้วก็จบเมื่อไหร่ แล้วก็หุ้นดังกล่าวนั้นคุณคุณพี่ทานได้รับมาเมื่อไหร่แล้วก็ ล่าสุดก็บอกว่ามีการโอนไปแล้วใช่ไหมคะสุดท้ายในการเป็นสสเมื่อปี 2562 นั้นค่ะคุณพี่ ถ้ายังถือหุ้นดังกล่าวอยู่หรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ ในเรื่องในเรื่องพูดรายละเอียดก็คงจะต้องรอฟังอย่างเดียวนะครับว่าทางกกตมีเรื่องมายังไงแต่ถ้า จะถามเรื่องเกี่ยวกับภายในครอบครัวของผมเนี่ย ก็เป็นผู้จัดการมรดกเมื่อคืนเมื่อศาลอนุญาต เมื่อไหร่ผมก็เป็นผู้จัดการมรดกตาม คำสั่งศาลแบบนั้นนะครับแล้วก็ การที่โอนหุ้นออกไปแล้วก็อย่างที่ได้ชี้แจงไปเมื่อวาน เพราะฉะนั้นการเป็นผู้จัดการมรดกของผมก็เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อศาลสั่ง จนกระทั่งถึง เป็นการ คนรับโอน ด้วยการเป็นผู้จัดการมรดกอย่างเดียวครับ ไม่ได้ระบุ มีเอกสารยืนยันตรงนี้ใช่ไหมครับ เรื่องกกตครับมีการตั้งประเด็นนี้ไว้แล้วอาจจะเป็นการเข้าข่าย รู้อยู่แล้วแล้วก็มาลงสมัครเลยนะครับตอนนี้มีมีคำชี้แจงแล้วก็ หมอว่าจะเป็นผลกระทบยังไงไหม เท่าที่ผมเห็นนะครับเมื่อวานมีข่าวออกมาก็ได้อ่านทั้งของทั้งหลายๆท่านที่ดูดูดู แต่พออ่านพารากราฟสุดท้ายก็เขียนอยู่ว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอ แล้วก็ต้องมีการพิจารณากันอยู่ ใครชนะเนี่ยเนื้อหาที่ออกมาก็คือ ก็ยัง ตั้งกกตก็ยังจัดการเรื่อง อาการตั้งลูกก็ดีอยู่นะครับไม่ใช่ตอนนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตอบมากไปกว่านี้ก็คือรอความชัดเจน อ่านรายละเอียดข่าวแล้วไม่ได้อ่าน เพราะแก้ผ้าหัว มีคำถามมาทางฝั่งนี้บ้างไหมครับจะได้ เดี๋ยวจะหาว่าหันซ้ายหันขวา ไม่มีนะครับ เอาอีกสัก สองสามคำถามแล้วกันนะครับ Thai PBS Assistance เรื่องที่คุณพิชาบอกว่ามีกระบวนการฟื้นฟู LINE TV อยากอยากให้คุณวิภาระบุว่าใครอยู่เบื้องหลัง กระบวนการ อันนี้ผมก็ไม่ทราบ ไม่ทราบว่าใครอยู่ในเบื้องหลัง ก็อย่างที่บอกว่า มีหลายท่านได้ ส่งข่าวมาทาง ไม่ว่าจะต้องพูดกันให้ชัดนะไม่ว่าจะเป็นการ ปืนคืนชีพมาด้วยเหตุผลทางธุรกิจ ของผู้บริหารเอง หรือจะฟื้นขึ้นมาเพื่อเหตุผลทางการเมืองเพื่อสกัดกั้นผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ความน่าจะเป็นมันมีอยู่ ในอนาคต ในเมื่อความน่าจะเป็นมันมีอยู่ในอนาคต ผมก็ต้อง บริหารจัดการเพื่อที่จะลดความเสี่ยงตรงนี้เข้าไปสู่ในอนาคตๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักฐานที่คุณญาณีถาม หรือว่าเรื่องของ หลักทางกฎหมายในการตัดสินค่า บริสุทธิ์ยุติธรรมมีมาตรฐานเดียวกันมาผมคิดว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่มีปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาล เซ็นทรัล เมื่อที่ประชุมวันนี้นะครับเห็นตรงกันว่าทำลายมันน่าจะขยับขึ้นมาอีกสัก 2-3 สัปดาห์แล้วนะครับดังนั้น ปัญหาเรื่องของประธานสภาระหว่าง 9 กับเพื่อไทยก็น่าจะจบได้แล้วใช่ไหมครับ ก็ยังพูดคุยกันอยู่ นะครับแต่ว่าก็แน่นอน ในเมื่อสิ่งที่สรุปได้ในวันนี้นะครับ เหมือนกับทางหัวหน้าทั้งหมดก็คือว่า ในเมื่อมันไม่ใช่ 13 กรกฎาคมที่กฎหมายอนุญาตให้ไปไกลถึงขนาดนั้น แล้วมันเลื่อนเข้ามาอาจจะ 2-3 อาทิตย์แน่นอนว่าทุกกระบวนการในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลากรเรื่องนโยบายเรื่องงบประมาณจากที่แหลมไปแล้ว ก็คงต้องเร่งรัดเข้ามา สรุปได้ว่าต้องการการทำงานมากขึ้น ฉันอ่านภาษาอังกฤษใช่ไหมครับ ซื้อขวด 120 อำเภอสีคิ้ว Swensen’s The Mall Insensitive ค** ฟังเพลงสาวสันกำแพง เธอไปเถอะ ทั้งปี ตื่น absolutely เด้อ Collectibles Mini มันไปดีกว่า Investing Comment In Thailand ตะปูมา OK Incredibles 2 Acceptable ปิดคอนโซล CSGO I Miss You my Friend The Parkinson Attractions Statistical US election Android Unbranded Anime Wiz Khalifa Cambodia About ไม่เกิน Disposal Minimum wage and estimation Animal and sound Pornhud Resolving assistance อ่านจาก instances แดนซ์เซอร์ The possession Consistently Expression ราคาไวน์ Yesterday Wilkinson The music Where is something that Committed คุยกับผู้เ****วชาญ Pronhob หัวน็อต อะไรถึงจะไม่เคยไปไหนไปดูเองแต่ซิมทิ้ง แฮนด์ MSX Benedict Accident Shenzhen Thailand migrant workers Drive Spigen Thailand สระว่ายน้ำในตัวได้ Sweet sixteen พ่อทา Thank you and you going Forward Nationtv Disposable Happy belated Birthday Ibuprofen Translate The invasion and educational Technology Assistance not And I The Season I think of you Piyanas Instrumental You have requested Whenever Android sparkling Adelphi Hotel Sex girl Asian Cup Jizz Venezuela พระนารายณ์ บอลเต็ง Possession Congratulations Assistance Technology to attend Country ตัวไอเทค อาจจะ Comment เธอมีชีวิตไหม ดีกว่า ละคร The cupids ไปทำฟันนะจ๊ะ Wilkinson Implement Possessive adjectives Astrid Nrv ขออีกสัก 2 คำถามแล้วคงจะ น่าจะสมควรแก่เวลา พักผ่อนนะคะคุณหมอชลน่าน คือหาด ข่าวลือที่ว่าพลเอกประวิตร จะยอมวางมือจาก พรรคการเมือง แล้วเขาหรือยังมีความเป็นไปได้สูง สมาชิกพรรคนะคะอาจารย์จะหาที่อยู่ใหม่ อาจจะมีการพิจารณาว่าอยู่พรรคเพื่อไทยหรือว่าคนอื่นมันจะเป็นเรื่องดีไหมคะว่าฝ่าย 8 พรรคร่วม มีเสียง ของสมาชิกเพิ่มแล้วก็อาจจะทำให้ในสภาที่เขามีการต่อรองสูงมากขึ้น พรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะอ้าแขนรับเลยไหมคะ คำว่าพร้อมจะอ้าแขนรับไหม เรื่องนี้พักด้วยค่ะยังไม่มีการพูดคุยกัน ไม่มีการพูดคุยกันนะไม่มีการสมมติว่ามันจะเกิดขึ้นด้วย ถ้าเจอคำถามต่อไปนะครับ อันนี้ขอถาม ขอถาม 3 คำถามนะคะคำถามแรกก็คือถ้าเกิดอุบัติเหตุกับคุณพิธาทางการเมืองไม่ได้เป็น คดีเด็ดนายกต่อนะคะ แคนดิเดตนายกสมาคม พรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่นะคะ ส่วนคำถามที่ 2 นะคะก็ในส่วนของพรรคเพื่อไทยมีคดีเด็ดนายกทั้งหมด 3 คน อ๋อการเลือกคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกนะคะจะเป็นการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยหรือว่า พรรคก้าวไกล เป็นใครที่มีอำนาจในการตัดสินใจนะคะแล้วก็ คำถามที่ 3 เรื่องหุ้นค่ะอย่างปี 62 ที่คุณวิภาพิการยื่นกับปปชเขาว่าเป็นการถือหุ้น เป็นการถือหุ้นหรือว่าจัดการมรดกแล้วก็ การจัดการมรดกเป็นไปตามพินัยกรรมว่าตาม เรื่องรายละเอียดของภายในครอบครัวของของหุ้นก็อย่างที่บอก นะครับก็เดี๋ยวขอรายละเอียดอีกครั้งกกตแต่ว่ารายละเอียดที่ถามคำถามใดๆถามมาก็ จะมีคำตอบอยู่แล้วแต่ก็ต้องรอจากทางกกตนะครับช่วยในเรื่องของอุบัติเหตุทางการเมือง ก็อย่างที่บอกว่า เราก็อนุมานได้หลายรูปแบบแต่ว่า ในทุกรูปแบบที่มีมาอยู่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าก่อนแล้วนะครับเตรียมตัวมาก่อนแล้วในทุกสถานการณ์ที่กำลังจะเกิด สถานการณ์ที่ไม่ได้มีคำถาม ทางฝั่งเราก็ ช่วยคำนวณคิดไว้เพื่อที่จะทำให้ โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุนั้นเป็นอุบัติเหตุได้น้อยที่สุดนะครับวันนี้ก็คงเป็นคำตอบจากทางฝั่ง ก้าวก่ายกับเส้นทาง มอเตอร์หน้าครับ คำถามดีๆด้วยความเคารพจริงๆเลยครับ ไม่ได้ปฏิเสธที่จะตอบ พี่น้องสื่อมวลชน มุ่งมั่นใน สารพัดแรกเลยนะครับวีดีโอแรกเราต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ นะครับและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนที่ถนนหน้าที่ทาได้คุณอา นำเรียนไป ให้มากที่สุดนะครับ จากการพูดคุยของเราขนาดนี้เรายังมั่นใจในคำว่าเราสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ สถานการณ์สมมติว่าจะเป็นรุ่นที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ขออนุญาตไม่สมมตินะครับ เขายังไม่สมบูรณ์ นะครับเรามั่นใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้น พี่มีถังขุนทดใช่ไหมครับ คือเขาฐานะประชาชนคนมองนะคะ BB มีคนพูดว่าคุณพี่ทานอ่ะค่ะ ประมาณ 3 ด้าน กกต อะไร แล้วก็ สว กว่าจะได้เป็นนายกนี้นะคะ คนเชียร์คนที่ทาแล้วก็พัก ประชาธิปไตยในเยอะมากหรืออาจจะได้มากขนาดนี้ อยากจะถามความรู้สึกอ่ะค่ะว่า รู้สึกยังไงบ้าง ภาวะข่าวณปัจจุบันแทนที่จะเห็น ภาพของการเลือกตั้ง ค่าประกันของรัฐบาล จะถามข่าวทุกวันนี้ ก็เห็นแต่ ขอบคุณคุณพิธา รู้สึกก็คือไม่กังวลแต่ไม่ประมาท เพราะว่าทั้ง 3 ด่านเนี่ยผมมีการ วางแผนในการทำงานและต้องมี Gmail ในการที่จะดูแลทั้ง 3 ด้านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย มีคนทำงาน แล้วก็มีการ ดูว่าชะตาอย่างนี้จะทำไงให้เป็นความเสี่ยงของ การจัดตั้งรัฐบาล พวกเราเนี่ยมันก็เลยไม่มีความกังวล เราก็ยังสามารถเดินหน้า ทำงานได้อยู่ นะครับอย่างเมื่อวานก็ ไม่มีโอกาสคุยกับทางท่านผู้ว่าชัดๆเดี๋ยววันนี้ก็จะมีสมาพันธ์คู่มาพูดคุยเรื่องการ ปฏิรูปเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา เดินหน้าทำงานต่อไปจะได้นอนว่าไม่ประมาท ครับก็ขอเรียน ก็ยังประชาชนผ่านพี่น้องสื่อมวลชนว่าไม่ต้องกังวลใจนะครับจะตั้งรัฐบาลได้แน่นอน ขอบคุณครับครับขออนุญาตสอบถามครับคุณปรีชา คำถามแรกคือมีรายงานข่าวว่า Ami คุณพี่ทาไปค้ำประกันหนี้สินจำนวนหนึ่งแล้วไม่ได้แสดงยอดนะเดี๋ยวปปชเรื่องนี้เป็น ข้อเท็จจริงอย่างไรแล้วก็จะมีผลต่อเรื่องคุณสมบัติ การเป็นนายกมนตรีหรือไม่ครับ อันที่ 2 คือกรณีที่มีคนบอกว่าจะมีการให้ใบแดงกับ ว่าที่สส ก้าวก่ายถูกใบแดงนะครับแล้ว สอบสวนน.ส. เนี่ยที่เขื่อนกับเพื่อไทยแค่ 10 ที่นั่งก็ทำให้สมการ การเป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาลมันเปลี่ยนสมุดเพื่อไทยมีเก้าอี้เยอะกว่านี้ การจัดตั้งรัฐบาล ต้องมีการเปลี่ยนสมการอนิเมชั่นอื่นหรือไม่และคุณวิทยามีโอกาสได้เป็นนายกมนตรีอีกหรือไม่ กับไอ้เรื่องแรกนี่ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามีการประสานงานกับปปชอยู่ตลอดบางทีอาจจะ ไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดก็เลยไม่มีถ้า มีคนร้องจริง ยังไม่เห็นนะครับถ้ามีคนร้องจริงหรือไม่ คำถามอะไรตอบมาจากทางผมไม่ชอบก็พร้อมที่จะ Siri ตอบไม่ได้ต่างไปจากกรณีของหุ้นแต่ก็เป็นเรื่องปกติที่จะ มีเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็มาจากอาการซึ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจแต่อย่างใดไม่น่ามีปัญหา ข้อ 2 ก็คือ เรื่องของใบแดง 20 ตรงนี้เนี่ย ถ้าจะประกาศสธมั่ง สภาได้ก็คือ 475 ไหมครับ 95 เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้ว่าจะเป็นจริงอ่ะก็ ไม่ได้กระทบการจัดตั้งรัฐบาลหรือการประชุมสภา ส่วนใหญ่จะ 20 ถึงเยอะจริงหรือไม่แน่ก็เท่าที่พยายาม สอบถามการ ภายในก็ ไม่ได้เรียกร้องมาทางฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นทางฝั่งตรง มันข้ามกลับกัน ถ้ามีการพูดคุยกันเรื่องนี้จริงและมีการแจก มีการรับรองต่อไม่ได้จึงมีการเลือกตั้งใหม่ทางฝั่งเราก็พร้อมที่จะเลือกตั้งแล้วก็ น่าจะเป็น จุด พระของเราที่ทำให้เราได้สสมากขึ้นสัมผัส ไม่ได้เป็นประเด็นทั้งคู่ กลับซะงั้นวันนี้ต้องขออนุญาต ครับ ขออนุญาต ต่อที่ประชุมครับ ผมมีความรู้สึกว่า สื่อมวลชน ต่างๆ มักจะถามว่า กบฎก็ว่าไง สารอนุภาค ไฟล์ที่มีอำนาจ ผม ไม่เคยได้ยินมันถามว่า ประชาชน ขนดิน ธรรมดา ต่อไป เขาว่ายังไง ผมว่าประชาธิปไตย คือการปกครองโดย ประชาชน เพื่อประชาชน และของประชาชน อำนาจนั้น มันเป็นของประชาชนโดยแท้ อบตเพียงแต่เป็นผู้จัดการ ให้มีการเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่แก้ไขเมื่อมีปัญหา ในขณะนี้ผมว่า เป็นเรื่องของประชาธิปไตย ของประชาชน ผมออกไปบ้านนอก ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ ผมสนใจรับฟังประชาชน ก็ว่าอยู่ไหน ประชาชนเขาจะถามผมว่า เมื่อไหร่ครับ การจัดตั้งรัฐบาล พ่อผมหล่อครับ ผมหล่อ เพื่อจะได้เห็นรัฐบาลมาแก้ปัญหา ของพวกผมครับ ราคาพืชผล อาชีพเก่า จะว่ายังไง เขาไม่ได้หรอว่ากกต. จะว่ายังไง เขาไม่ได้หยุดรอว่ารัฐธรรมนูญจะว่าอย่างไร ฮัลโหลว่า เมื่อไหร่ จัดตั้งรัฐบาล ให้เตะ แล้วถามมันแล้วคุณว่าไง ก็เขาบอกเขาบอกแล้วไง การเลือกตั้งนั้น ประชาชนสนับสนุน ไปไหน มากที่สุด ฝายน้ำ ควรจัดตั้งรัฐบาลควรจะให้โอกาส นี่คือเสียง ขอประชาชน ผมอยากให้สื่อมวลชนได้สะท้อน ความรู้สึก และความต้องการของ ในวันนี้ ไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกกตและศาลรัฐธรรมนูญ และผู้มีอำนาจ ประชาชนเขาว่ายังไง ประชาธิปไตยต้องเป็นของประชาชน เพื่อประชาชน นะครับ แล้วเป็นของประชาชน นี่คือประชาธิปไตยมันไม่หนีไปจากที่ทั่วโลก แต่เรากำลังรอ ผมไม่เห็นประเทศอื่น ว่าไง กกตเป็นผู้ช่วยครับ ให้เกิดการเลือกตั้ง เพื่อให้รัฐบาลใหม่ โดยเร็ว เพราะปัญหา ฮัลโหล ปัญหามันจะมาครับการลง ฝากซื้อต่างประเทศ แล้วปัญหาของประชาชน เขาไม่สามารถจะรอได้ แม้แต่วันเดียวอาทิตย์เดียว ผมเปียก อยากจะสะท้อนให้ความรู้สึกว่า เพราะผมออกไปบ้านนอกครับ พบปะชาวบ้าน เมื่อไหร่คะ จะมีรัฐบาลใหม่เจอที คุณถามทำไม แล้วคุณไม่เห็นถามว่าเขาก็ตอบว่าไง ผมไม่สนใจหรอกครับเขาก็ตอบเขาว่าไง ผมอยากจะได้มีรัฐบาลที่ผมเลือกเข้ามา จัดตั้งรัฐบาล ตอนนี้ผมอยากจะต่อให้สื่อมวลชน สะท้อนความรู้สึกของประชาชน มากกว่าเดิมของปตท เป็นเรื่องเลยครับ มันก็เรื่องของคนไม่กี่คนครับ ประชาชน 60 70 ล้านคน เขาอยากจะทำอะไรครับ นี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศลาววันนี้ แล้วปัญหาใหญ่ของประชาธิปไตยครับ เราเลิกกลัวเรื่องเผด็จการ มันควรจะหมดยุคของการฟังประเด็นการ ฟังของ ผู้ที่รับการสถาปนาจากเผด็จการ ผมอยากให้เป็นเวลาของประชาชน เขาอยากจะได้รัฐบาล ของประชาชน ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกด ติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ

Read More  "อมรัตน์"ชี้ 3 ป.ยังไม่แสดงสปิริตรับผลเลือกตั้ง อัด ส.ว.ดันตั้ง รบ.แห่งชาติตื่นได้แล้ว