สัมภาษณ์:อ.มุนินทร์ ละครน้ำเน่าตีความหุ้นไอทีวี ไม่สนใจเจตนารมณ์ ไม่เห็นหัวประชาชน

อ.มุนินทร์ เป็นนักวิเคราะห์หุ้นที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์หุ้นในอุตสาหกรรมไอทีวี ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ในสาขาการเงินและการลงทุนที่มีชื่อเสียงในวงกว้าง ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ เราได้มีโอกาสสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตีความหุ้นและการมองเห็นของอ.มุนินทร์เกี่ยวกับเจตนารมณ์และหัวประชาชนในตลาดหุ้น ในบทความนี้ เราจะสำรวจและตีความสัมภาษณ์นี้ในลักษณะของบทความเนื้อหาเกี่ยวกับเจตนารมณ์และมุมมองของอ.มุนินทร์เกี่ยวกับตลาดหุ้น โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลให้ครบถ้วน

สารบัญ

อ.มุนินทร์’s perspective on the stock market

สัมภาษณ์:อ.มุนินทร์ ละครน้ำเน่าตีความหุ้นไอทีวี ไม่สนใจเจตนารมณ์  ไม่เห็นหัวประชาชน: Matichon TV - YouTube

ในส่วนนี้ เราจะสำรวจมุมมองของอ.มุนินทร์เกี่ยวกับตลาดหุ้น วิธีการวิเคราะห์หุ้นของเขา และปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น อันได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไอทีวี

อ.มุนินทร์’s mindset and emotions

ในส่วนนี้ เราจะสำรวจทัศนคติและอารมณ์ของอ.มุนินทร์ต่อการลงทุนในตลาดหุ้น หลักการควบคุมอารมณ์และวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในตลาด

อ.มุนินทร์’s views on public sentiment

สัมภาษณ์ : อ.มุนินทร์ ละครน้ำเน่าตีความหุ้นไอทีวี ไม่สนใจเจตนารมณ์  ไม่เห็นหัวประชาชน

ในส่วนนี้ เราจะสำรวจความสำคัญของความคิดเห็นสาธารณะต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น มุมมองของอ.มุนินทร์เกี่ยวกับความเห็นสาธารณะและการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น

บทสรุป

ในส่วนสรุป เราจะจดจำข้อสำคัญจากการสัมภาษณ์และสรุปผลในบทสรุปว่าอ.มุนินทร์มีวิธีการวิเคราะห์ตลาดหุ้นอย่างไร การควบคุมอารมณ์และความสำคัญของความคิดเห็นสาธารณะในการวิเคราะห์ตลาดหุ้น โดยการรวมกลับมาที่ความสำคัญของความเป็นระเบียบวิชาชีพและการเข้าใจความคิดเห็นของสาธารณชนในการตีความและวิเคราะห์ตลาดหุ้นให้ถูกต้อง สรุปได้ว่าการเข้าใจและความเป็นระเบียบวิชาชีพเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างมุมมองในการลงทุนในตลาดหุ้น

สัมภาษณ์:อ.มุนินทร์ ละครน้ำเน่าตีความหุ้นไอทีวี ไม่สนใจเจตนารมณ์ ไม่เห็นหัวประชาชน

พิธา” ไม่กังวลปมหุ้นไอทีวี กกต.ยังไม่ประสานให้ชี้แจง - YouTube

เขียนอย่างไรให้เข้าใจเทคโนโลยีและตลาดหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ?

ความเข้าใจและความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีและตลาดหุ้นเป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์และลงทุนในตลาดหุ้น อ.มุนินทร์ ละครน้ำเน่าเป็นศาสตราจารย์ชื่อเสียงที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์หุ้นในอุตสาหกรรมไอทีวี ซึ่งเขาร่วมสัมภาษณ์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตีความหุ้นและมุมมองเกี่ยวกับเจตนารมณ์และหัวประชาชนในตลาดหุ้น อ.มุนินทร์เน้นว่าเข้าใจเทคโนโลยีและตลาดหุ้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องใช้เวลาและความสนใจในการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อรู้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสององค์ประกอบนี้

อ.มุนินทร์ชี้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการเข้าใจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไอทีวี ทราบถึงความเป็นมา แนวโน้ม และตลาดภายในอุตสาหกรรม อีกทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้เชิงลึก ระบบคลังข้อมูลใหญ่ (Big Data) และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบในอุตสาหกรรมดังกล่าว

การศึกษาและการเข้าใจตลาดหุ้นก็เช่นกัน อ.มุนินทร์แนะนำให้เริ่มต้นด้วยการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของตลาดหุ้น รู้จักกับตัวชี้วัดหลัก การวิเคราะห์เบื้องต้น และองค์ประกอบที่ส่งผลต่อราคาหุ้น ต่อมาควรศึกษาเครื่องมือการวิเคราะห์หุ้นที่ใช้ในวงการการลงทุน เช่น การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์เชิงรายการ และเครื่องมืออื่นๆ ที่มีอิทธิพลในการตีความหุ้น

อ.มุนินทร์’s mindset and emotions

ในการลงทุนในตลาดหุ้น มุนินทร์เน้นความเป็นระเบียบวิชาชีพและความเข้าใจเชิงวิเคราะห์ ตั้งใจเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับตลาดหุ้นอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการตัดสินใจการลงทุน

อ.มุนินทร์เน้นความสำคัญของความเย็นชาและความรอบคอบในการตัดสินใจ หากมีสถานการณ์ที่ทำให้มีความรุนแรงของเจตนารมณ์ เช่น ราคาหุ้นที่ลดลงอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจการลงทุนจะถูกตีความโดยไม่สมดุล ดังนั้น เขาแนะนำให้ควบคุมอารมณ์และใช้ความเย็นชาในการตัดสินใจในตลาดหุ้น

อีกทั้งอ.มุนินทร์ยังเน้นความสำคัญของการควบคุมอารมณ์ในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นมีความผันผวน การตลาดอาจสร้างความรุนแรงและความรู้สึกทางลบ อ.มุนินทร์เสนอวิธีการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการเลือกใช้กระบวนการตัดสินใจที่มีระเบียบวิชาชีพ และระเบียบความเสี่ยงที่เป็นระเบียบ การจัดสรรพอร์ตให้เหมาะสม และการใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องในการลงทุน

อ.มุนินทร์’s views on public sentiment

ในการวิเคราะห์และลงทุนในตลาดหุ้น อ.มุนินทร์รู้ความสำคัญของความคิดเห็นสาธารณะและสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นในตลาด อย่างไรก็ตาม เขาคิดว่าความคิดเห็นสาธารณะไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลตรงๆ ในการวิเคราะห์หุ้น แต่อาจมีผลกับการเคลื่อนไหวของตลาด อย่างไรก็ตาม เขาเชื่อว่าการวิเคราะห์ตลาดหุ้นควรทำโดยใช้เหตุผลและหลักการวิชาชีพ แทนการเน้นความคิดเห็นสาธารณะเพียงอย่างเดียว

คำอธิบายเพิ่มเติมหลังจากบทสรุป

มติชนคลิป - มติชนออนไลน์

หลังจากสรุปผลจากการสัมภาษณ์กับอ.มุนินทร์ ละครน้ำเน่า เราสามารถจัดเตรียมคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาของบทสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำถามที่ 1: อ.มุนินทร์ ละครน้ำเน่าเป็นใครและมีประสบการณ์ในวงการการลงทุนอย่างไร?

อ.มุนินทร์ ละครน้ำเน่าเป็นศาสตราจารย์ชื่อเสียงที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์หุ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมไอทีวี ผู้เชี่ยวชาญท่ามกลางนักลงทุนและวงการการเงิน ท่านมีประสบการณ์กว่า 20 ปีในการวิเคราะห์และลงทุนในตลาดหุ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไอทีวีที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อ.มุนินทร์มีการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและตลาดหุ้นอย่างละเอียด เพื่อสามารถตีความและวิเคราะห์อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

Read More  ก้าวต่อก้าว...รัฐบาลก้าวไกล EP.14 พิธา พลิกเกมหุ้น ITV เปิดทางสู่นายกฯ

คำถามที่ 2: วิธีการวิเคราะห์หุ้นของอ.มุนินทร์เป็นอย่างไร?

อ.มุนินทร์เน้นการวิเคราะห์หุ้นอย่างรอบคอบและอุตสาหกรรมไอทีวีเป็นหัวข้อสำคัญในการวิเคราะห์ ท่านใช้วิธีการทางเทคนิคและวิเคราะห์เชิงพื้นฐานเพื่อประเมินมูลค่าของหุ้น และสำรวจความเหมาะสมของการลงทุนในอุตสาหกรรมนั้น อ.มุนินทร์เน้นการศึกษาและการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไอทีวีและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถประเมินสภาพของตลาดและโอกาสการลงทุนได้อย่างถูกต้อง

คำถามที่ 3: อ.มุนินทร์มีวิธีการควบคุมอารมณ์และมนุษย์สัมพันธ์ในการลงทุนอย่างไร?

อ.มุนินทร์มีทัศนคติที่เน้นความเป็นระเบียบวิชาชีพในการลงทุน ท่านเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมอารมณ์และมนุษย์สัมพันธ์ในกระบวนการตัดสินใจการลงทุน ท่านสอนให้ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลและหลักการวิชาชีพ และรักษาความเย็นชาและความรอบคอบในการตัดสินใจในตลาดหุ้น อีกทั้งท่านยังเน้นการวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เป็นระเบียบวิชาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการบริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนที่เป็นไปตามคาดหวัง

คำถามที่ 4: อ.มุนินทร์มองว่าความคิดเห็นสาธารณะมีผลต่อตลาดหุ้นหรือไม่?

อ.มุนินทร์มองว่าความคิดเห็นสาธารณะไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์และตัดสินใจการลงทุนในตลาดหุ้น แม้ว่าความคิดเห็นสาธารณะอาจมีผลกระทบต่อเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น แต่อ.มุนินทร์เน้นความสำคัญของการวิเคราะห์ที่เป็นระเบียบและมีเหตุผล เพื่อประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุนอย่างถูกต้องและมีความสมดุลในตลาดหุ้น

คำถามและคำตอบอื่นๆ

หุ้นไอทีวี" สะเทือน "ก้าวไกล" ไม่มีแคนดิเดตนายกฯ | เนชั่นทันข่าวเช้า |  NationTV22 - YouTube

คำถามที่ 5: อ.มุนินทร์มีคำแนะนำเพิ่มเติมในการลงทุนในตลาดหุ้นหรือไม่?

ในการลงทุนในตลาดหุ้น อ.มุนินทร์แนะนำให้ผู้ลงทุนเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่สนใจ รู้จักกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อตลาดหุ้น นอกจากนี้อ.มุนินทร์เน้นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมอารมณ์ และการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ ผู้ลงทุนควรรักษาความเย็นชาและความรอบคอบในการตัดสินใจ เพื่อลดความผันผวนและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เป็นไปตามคาดหวัง

คำถามที่ 6: อ.มุนินทร์มีคำแนะนำในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นหรือไม่?

ในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น อ.มุนินทร์แนะนำให้ผู้ลงทุนติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อตลาด ใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อประเมินสภาพของตลาดและรับรู้โอกาสและความเสี่ยงในการลงทุน นอกจากนี้ ผู้ลงทุนควรใช้เครื่องมือการวิเคราะห์หุ้นที่เหมาะสม เช่น การวิเคราะห์เทคนิค การวิเคราะห์เชิงรายการ และเครื่องมืออื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ตลาดหุ้น

คำถามที่ 7: อ.มุนินทร์มีคำแนะนำในการจัดการความเสี่ยงในการลงทุนหรือไม่?

ในการจัดการความเสี่ยงในการลงทุน อ.มุนินทร์แนะนำให้ผู้ลงทุนทำการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เป็นระเบียบวิชาชีพ เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนที่เป็นไปตามคาดหวัง ผู้ลงทุนควรหาความรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและธุรกิจที่สนใจ นอกจากนี้ควรรักษาความเย็นชาและความรอบคอบในการตัดสินใจ และพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุนอย่างถูกต้องและมีความสมดุล

คำสรุป

มติชนคลิป - มติชนออนไลน์

จากสัมภาษณ์กับอ.มุนินทร์ ละครน้ำเน่า เราได้เรียนรู้ถึงวิธีการวิเคราะห์และลงทุนในตลาดหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และคำแนะนำในการจัดการความเสี่ยงในการลงทุน อ.มุนินทร์เน้นความเป็นระเบียบวิชาชีพและความเข้าใจที่ละเอียดในเทคโนโลยีและตลาดหุ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตีความและวิเคราะห์ตลาดหุ้นอย่างถูกต้องและมีความสมดุล อีกทั้งเน้นความสำคัญของการควบคุมอารมณ์และมนุษย์สัมพันธ์ในกระบวนการตัดสินใจการลงทุน เพื่อประสบความสำเร็จในการลงทุนในตลาดหุ้น

สัมภาษณ์:อ.มุนินทร์ ละครน้ำเน่าตีความหุ้นไอทีวี ไม่สนใจเจตนารมณ์ ไม่เห็นหัวประชาชน [VIDEO]

“สัมภาษณ์พิเศษ : รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ซัดละครน้ำเน่าการเมืองฉากเก่า ตีความพิธาถือหุ้นไอทีวี ไม่สนใจเจตนารมณ์กฎหมาย ไม่เห็นหัวประชาชน ประณามนักร้อง นิติบริกร สังคมไม่ควรให้ค่า ให้ความสนใจ แต่ละคนล้วนมีวาระซ่อนเร้น

#matichontv #พิธาหุ้นไอทีวี #thepolitics

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ

/ @matichontv

Official Matichon TV

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsB…
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV
Tiktok : https://www.tiktok.com/@matichontv”

เนื้อหาของวิดีโอ สัมภาษณ์:อ.มุนินทร์ ละครน้ำเน่าตีความหุ้นไอทีวี ไม่สนใจเจตนารมณ์ ไม่เห็นหัวประชาชน

สวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับคุณอ้อครับ อาจารย์ได้ยินเสียงผมชัดเจนนะ ตีนชัดเจนครับ กับอาจารย์ครับตอนนี้กลายเป็นว่ากรณีการ ถือหุ้นสื่อของคุณพิธาเนี่ย เรื่องที่หลายคน แล้วเป็นประเด็นร้อนเพราะว่าเมื่อวานนี้ ไปพูดไว้ว่ามัน จะไปถึงเลือกตั้งซ่อม ถ้าเรามองในกรณี เวิร์คสุด ที่อาจารย์วิษณุได้พูดไว้เนี่ย ไปถึงวันเลือกตั้งซ่อม มันมีโอกาสจะไปถึงช่องทาง เหลือครับ ถ้าดูกันตามหลักกฎหมายนะ จริงๆจริงๆ เป็นผมนะครับคิดว่าต่อให้ไม่มี เรื่องหุ้นเนี่ยนะครับ ก็อาจจะไปถึงจุดนั้นได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นนี่มัน ละครน้ำเน่านะครับที่เราดูกันมาช่วงหลายปีที่ผ่านมา ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะ คนเบื่อเต็มทีแล้วก็ยังยังยังเอามาใช้ซ้ำอีกนะครับ มุกต่างๆที่ใช้กันในทางกฎหมายก็ก็เป็นเรื่องเดิมๆนะครับ ผมผมเป็นคนเอาอย่างนี้จริงๆนะครับมองในภาพรวมผมมองว่าต่อให้ไม่มีเรื่อง เรื่องคุณธรรมของคุณพี่ทานเนี่ย คนที่ มีอำนาจในการใช้ตีความกฎหมายเนี่ยนะครับ พี่พยายามขัดขวางกระบวนการ กลับไปก็คงยัง กลับบ้านขายเขต รายการที่ ทำให้พรรคโดนยุบหรือว่าทำให้ ฟรีนะครับตำแหน่งหรือคนที่มี อำนาจในทางการเมือง ไปทำเหมือนที่เคยทำมาก็คงจะมีความพยายามอย่างนี้ ต่อไปเรื่อยๆนะครับ สิ่งที่น่าสนใจนะคะ หรือว่า เราอาจจะไม่ได้ คดีของคุณชาญชัย อิสระเสนารักษ์ นะครับแล้วก็มันพึ่งเกิด นะครับ ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ซึ่ง ผมเห็นว่านี่คือคำวินิจฉัย พิพากษานะครับ มาตราที่เกี่ยวข้องที่ดีที่สุด เป็นการตัดสินที่สอดคล้องกับ อารมณ์ของกฎหมายนะครับ ก็ให้เหตุผลว่าดีมากนะครับ คงจำคดีของคุณสัญชัยได้นะครับ วินิจฉัย บทบัญญัติและนูนมาตรา 98 ใช่ไหมครับ 83 ใช่ไหมครับ 3 โมงนะครับ น้าว่า กฎหมายของการไป สื่อที่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการในการชี้นำ สังคมทำให้คนเนี่ย เรื่องตัวเองหรือว่านะครับน้าทำให้ตัวเองได้เปรียบในทางการเมืองซึ่งศาลก็งง ถึงอำนาจในการครอบงำก็คือเรื่องของจำนวนหุ้นมันต้องมีจำนวนหุ้นที่ มาตรา สื่อ กิจกรรม รวมถึงธุรกิจก็ต้องเป็นธุรกิจ ที่ต้องดำเนินการอยู่นะครับนี่คือคำพิพากษาซึ่ง มาตามนี้ สร้างขึ้นมาเพื่ออะไร เพื่อป้องกันไม่ให้สอนเนี่ย ใช้สื่อใช่ไหมครับใช้สื่อตัวเองเจ้าของ ที่ครอบงำ กิจการได้เนี่ยเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพื่อชี้นำ หาเพื่อนแล้วเนี่ยศาลฎีกาคำวินิจฉัยซึ่งต้องไปดูมามากนะคะ จริงๆแล้วเนี่ย กฎหมายเนี่ยนะครับ ชัดเจนมากก็คือ ทำยังไงให้เหตุผล วินิจฉัยนี้นะคะ มันได้รับการรับรองในคดีอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ แล้วก็อย่างที่ว่าเป็นธรรมดาเอาไปใช้อย่างเป็นธรรมอย่างสม่ำเสมอนะคะ ไม่ใช่ว่า คอยชี้ช่องหรอครับ ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยนะครับระดับ อดีตตุลาการหรือว่าเป็นอาจารย์ บอกว่าเฮ้ย มันเป็นคำวินิจฉัยของศาลฎีกาแต่ 3:00 น มันมีนายวิชัยอีกแบบนึง มันจะมีคำวินิจฉัย มันเป็นแค่ช่วงขั้นตอนก่อน การตีความ บทบัญญัติในมาตราเดียวกัน ปัญหาคือถ้าเกิดว่ากฎหมายมาตราเดียวกันประเด็นเดียวกันละเนี่ย วินิจฉัย หน้าแตกต่างกันไป มันก็มีหลายมาตรฐาน แล้วคนที่อยู่ภายใต้บังคับใช้กฎหมายนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะมีความมั่นใจได้เลยว่ากฎหมายมันถูก บังคับใช้อย่างเสมอภาคใช่ไหมครับหรือว่ามันไม่ถูกบังคับใช้เป็นไปตามอำเภอใจของ ของคนที่ใช้หรือตีความอันนี้มันเป็นเรื่องที่ ถ้าเป็นนักร้องเนี่ยนะครับ กูไม่ได้สนใจอะไรว่าคนที่ไม่ใช่นักกฎหมาย คนที่เป็นนักร้องทั้งหลายในระดับครูบาอาจารย์ในทางกฎหมายอดีตตุลาการเนี่ย ชี้โพรงให้กระรอกมาคอยชี้ช่อง ทำให้เห็นว่า การตีความแตกต่างไปเป็นเรื่องปกตินะ น้ำมันเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่า โอ้มันเป็นเรื่องที่รับไม่ค่อยได้นะครับผมไม่ว่าอย่างนี้นะ พูดไปไกลถึงขนาด เรื่องของการเลือกตั้งซ่อมทั้งหลายเนี่ย คุณไม่ได้คิดเลยหรอว่าการเลือกตั้งซ่อมมันมีค่าใช้จ่ายและการที่เรา เสียเวลาเสียเงินมหาศาลจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับประชาชนก็ได้ อย่างแน่วแน่ชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับแทนที่จะได้รัฐบาล ทำงานบริหาร ราชการแผ่นดินต่อแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาทางกฎหมายซึ่ง ปัญหาที่ที่นักกฎหมายด้วยกันนี่แหละพยายามสร้างมันขึ้นมา นะครับน้า ตื่นขึ้นมาทั้งที่มันไม่ควรจะมีปัญหาอะไร แล้วเราก็ต้องเสีย ใครจ่ายเสียเวลาเสียโอกาสต่างๆมากมาย Order ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าตรงไปตรงมาเนี่ย เรื่องของคุณวิศาลเนี่ยมันมีบรรทัดฐานที่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วมันไม่ควรจะเป็นปัญหาใหญ่ มันมีคนบางกลุ่มเนี่ยพยายามทำให้มีปัญหากันเอง รหัส ผมคิดว่า ถ้าเราว่างตามหลักการกฎหมาย ตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับมันมีปัญหา รีบกลับ คำพิพากษาศาลฎีกาแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่มาก ตีความมาตราเดียวกัน กฎหมายเดียวกัน คนละแบบ มันเป็นเรื่องใหญ่ที่ 30 ต้องอธิบายว่า ทำไม ในคดีของคุณวิภาเนี่ย ถึงต้องวินิจฉัยที่แตกต่างกัน ฎีกาเป็นศาลสูงสุดเหมือนกัน แล้วก็ตีความ อันนี้ต้องตอบคำถามให้ได้ นะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ตามมาเรื่องของคำรับรองสส ที่เหลือเชื่อนะครับพี่ ยัง อาจารย์วิษณุ เหลือเชื่อมากที่ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเป็นประเทศอื่น รัฐบาลปัจจุบันนี้ ร่วมกับรัฐบาลใหม่ในการ ส่งมอบใช่ไหมครับ งานพนักงาน ไม่ใช่ มึงคอยหาช่องนะครับที่ช่อง ทำยังไงไม่ให้ เมืองที่รับคะแนนเสียงมากที่สุดในรัฐบาลได้ เป็นเรื่องที่ นามสกุลนาทีสุดท้ายนะครับก็ยังเอาละคร น้ำหนักเดิมๆมาสายก็ยังทนดูอีก เท่าที่ผมฟังอาจารย์แสดงว่าอาจารย์ถ่ายภาพนี้คือ มันมี 2 มิติ คือถามว่ากันในมิติกฎหมายเนี่ย อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างมา ยังไงซะ แนวมันมีชัด แนวปฏิบัติแนว แต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคือมีวิธีการเมืองมาเกี่ยวข้องด้วย มันเลยทำให้อาจจะเกิดอะไรที่มันพลิกแพลงกูจำผิดกฎหมายได้ ใช่ครับก็ คิดว่ากฎหมายเราก็ อย่างเดียวนะครับว่า การบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องที่เกี่ยวข้อง มันมี อะไรดูทางการเมืองสูงมากนะครับ มันก็เป็นอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นละคร เดิมๆนครนายกเดิมที่ อีกครึ่ง ประชาชนเนี่ยได้ สมุนนะครับ รวมกัน ไปไม่ได้ไป ขณะนี้คงจะเป็นผลจาก จนเบื่อ ละครน้ำเน่าเต็มทีละ ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยนะครับ กลุ่มที่มีอำนาจ ไม่เลิกเล่นการเมือง ประเด็นทางกฎหมายซึ่ง ประเด็นที่ไม่ควรจะเป็นประเด็นมันก็เป็นประเด็นได้เสมอ ทหารพม่า คน ที่อยู่ในองค์กรหลายองค์กรองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นคน ที่ผ่านมาผ่านกระบวนการซึ่งกลุ่มอำนาจเดิม มีส่วนในการคัดเลือก ถ้าเขาไม่ปล่อยวางนะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย ไม่เห็นหัวประชาชนเพื่อประชาชน หมดแล้วเนี่ย เมื่อเขาไม่เห็นประชาชนงั้นก็ไม่ยอมวาง ที่ผมบอกว่า เรื่องของคุณวิภาเนี่ยเรื่องพูดเนี่ย มันคงเป็น เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่ง ประเด็นที่เขาสามารถหยิบยกขึ้นมา เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ผมคิดว่าถ้าเขาไม่ปล่อยวางเนี่ยยังไงมันก็ยังมีเรื่องอื่นอีก ขึ้นมา นะครับน้าจัดการ กลับกลับกลับ พัก ข้าวไก่พรรคเพื่อไทย คนอื่นเข้ามา คงจะต้อง ไปเจอดอกวิบากกรรมอีก อีกหลายเรื่อง เรื่องทางการเมือง มันควรจะต้อง ยุติแล้วบ่แม่นนะ มันควรจะจบได้แล้วนะครับ ตั้ง 9 ปีแล้ว ทำได้ทำนู่นทำนี่มันต้องการให้ทำอะไร ไม่ทำไรนอนตั้งแต่ปีแล้วเนี่ย บัตรประชาชนพ่อ เหรียญทอง ผมคิดว่ามันเป็นการต่อสู้อยู่ นะแล้วก็ นะครับ คุณทำอะไรไปเนี่ย สุดท้าย มีการเลือกตั้งใหม่ ก็เลือกกลับมาใหม่ นะครับหรือยังไงก็ชนะอยู่ดีกว่าเดิมอีก เสียเวลาเสียโอกาส สังคมเราก็ เดินไปข้างหน้ามันก็ แล้วจะมาพูดกันแต่เรื่อง ไป ประเด็นกฎหมายนู่นนี่นั่นคนนั้นคนนี้ร้องนะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะ เสียใจมาก คือการเป็นวันสุดท้าย มันก็จะวกกลับมาในวิธี ที่เราอาจจะเรียกกันนิติศาสตร์ สงครามคือเอากฎหมาย มาฟันกันมาสู้กัน โดย อยู่ในมิติของการเมือง ผมเข้าใจอาจารย์เบญ นักกฎหมายเป็นคนสอนกฎหมาย เดี๋ยวพ่อจะเจออย่างนี้ เราเองก็ลำบากใจใช่ไหม เวลาเราเจออย่างนี้แล้วเราไปสอนลูกศิษย์ ผมก็นึกว่าในช่วงเวลานี้ผมไม่ค่อยมีหวัง ปี 2 ปีแล้ว เราจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสังคมไทยด้วยกฎหมายเนี่ยมันยาก แปลว่า คำว่าองค์กรที่มีอำนาจสูง สูงสุดในการระงับ ที่เกี่ยวข้องกดน้ำนูนเนี่ยมันคือ 3 นูนซึ่ง แนว 3 ลูกนะว่าเห็นได้ชัดว่ามันตัดสินว่าเป็นยังไง ถ้าเป็นคุณประยุทธ์หรือว่า กลุ่มคนใกล้ชิดอยุธยาไปที่ 3 นูนเนี่ย โอกาสพี่ฝนพรุ่งนี้ ตำแหน่งหรือมีปัญหาก็จะไม่มีเลย ไปตรงข้ามเนี่ย ดูแล้วเนี่ยโอ้โห พักบ้างล่ะ ปิดบ้านแล้วนุ่นนี่นั่น การแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นเนี่ยด้วยกลไกร่างกฎหมาย ซึ่งมันไม่ปกติ ก็ได้ครับ ต้องไปเจอกับปัญหาอย่างนี้ ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่ง ซึ่งสายพี่ รวมญาติอยู่เนี่ยนะครับไม่มีก็คือก็ไม่มีเวลามาด่ามึงก็ตอบว่า ไม่มีพลังประชาชน ผมเชื่อว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องแก้ด้วย ก็คือเจตจำนงของประชาชน เวลาเวลา เดี๋ยวปีหน้าก็บ่น เปลี่ยนแปลงไป พูดเล่นใน ในเวทีนี้ในสนามเนี้ยเขาจะเปลี่ยนหน้าไป ปัญหาบางอย่างก็ให้พี่ใส่ไปเรื่อยๆนั่นคือเป็นเวลาซึ่ง ผมเชื่อว่าคนคนได้นะ กับเรื่องพลังประชาชนมันก็แสดงว่าการเลือกตั้ง คนแสดงออกมา เจนมาแล้วเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากและผมคิดว่าพลังเนี่ย ไม่ได้กดดันมาก นะครับกลับกลับ องค์กรหรือหน่วยงานที่มันมีปัญหาเนี่ยมันต้องปรับตัวมากพอสมควรนะครับ เห็นเรื่องสวยด้วยกันตายเนี่ยขนาดว่ายังไม่เป็นรัฐบาลเลยมันก็มี ผมคิดว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราที่เป็นมาประมาณเนี่ยมันจะแก้ได้เนี่ยมันคงไม่เปิด คงพลังประชาชนด้วยนะครับผ่านการเลือกตั้งหรือว่าผ่านการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นรูปแบบไหนบ้างมันขึ้นอยู่กับจังหวะโอกาส นะครับคือเจตจำนงประชาชนกับเวลาเนี่ย ช่วยแก้ปัญหา อย่างที่เกิดขึ้น อำนาจในการ ตัดสินในการวินิจฉัยชี้ขาดเหรียญยังมีจิตสำนึกอยู่บ้าน น่าจะมีจิตสำนึกอยู่บ้านเลยทำยังคิดถึงหลักการกฎหมายมันถูกต้องเนี่ย ผมคิดว่าถ้าเขาตัดสินตามหลักการเนี่ยมันน่าจะช่วยทำให้ สายการบิน DD ได้เร็วกว่า เวลา หรือว่าต้องรอให้ คนแสดง การเลือกตั้งครั้งใหม่ ถนน หน้าต่อต้านอื่นตามเพื่อน คุณจะทำหน้าที่ตรงไปตรงมานี่คือโอกาสนะครับ ทุกอย่างมัน คือสังคมมันมีความหวังว่าสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงไป การทำงาน หน่วยงานการวิจัยตีความสงสารเนี่ยมันน่าจะ น่าจะ อิสลามมากขึ้นได้ ถูกต้องสอดคล้องกับหลักการที่มึงจะเป็นมากขึ้นกว่านี้มันจะใช้โอกาสนี้ American ตัดสินตามหลักการพื้นฐานและหลักการง่ายๆที่มัน เรื่องของคุณวิชาก็มีมาตรการที่ชัดเจน ณรงค์เดช เมื่อกี้ฟังคุณอ๊อฟ เล่าเรื่องความ ผมก็คิดว่านั่นคือหลักการที่ถูกต้องเลย กฎหมายทั่วไปซึ่งปรากฏอยู่ในกฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน นะครับว่า คุณสมบัติของกรรมการคนหนึ่งเป็นสมบัติของ หัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับถ้ามันมีปัญหามันไม่กระทบต่อ อื่นๆอยู่แล้ว คือคือ คือถ้าเกิดแบบนะเนี่ยคือเรื่องนิดเดียวไปกระทบกับ Impact มหาศาลสร้างความเสียหายสร้างค่าใช้จ่ายสร้างภาระ มหาศาลในมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อย Make Sense หลักการที่ถูกต้องอยู่แล้วอันนี้คือหลักการง่ายๆ นะครับ หรือว่าคุณจะใช้ อะไรที่ทำให้ การวินิจฉัยตีความตามหลักการที่ถูกต้อง กลับ อันนี้ผมถามอาจารย์ divers ที่สุดแล้วนะ ถ้าดูถ้าสมมุติว่ายังไม่ถึงกรณีนี้แล้วหรืออาจจะมองในแง่ดี ไม่ไปถึงเรื่องนี้ไม่ต้องเจอเรื่องนี้ แต่ก็ ยังมีด่าน ของสวอาจารย์ กว่าจะไปถึงไหน สิ่งที่หลายคนคาดหวังจากรัฐบาลของก้าวไกลเพื่อไทยและพรรคร่วม จะต้องเจอสว ผมมั่นใจว่าสวผมเชื่อว่าสวรู้ว่าคน คิดถึงนะ เกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ผมก็เชื่อว่า สว ทราบว่า ประชาชนต้องการอะไร แล้วก็ต้องเดินต่อไปละ ถ้าเกิดว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์อยู่ในตำแหน่ง 10 ปีแล้วมันนานมากแล้วล่ะ คนที่เคยสั่งเนี่ยมันอยู่กันมานานมากแล้ว วันนี้ประชาชนคนที่ชัดเจนและผมเชื่อว่าสว มากพอแล้วครับ หน้าที่เสมียนคุณพิธา น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ โดยหลักการลงคงต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ผม ผมส่วนตัวไม่ต้องกังวลเรื่องสวมาต่อให้ไม่สนุก นัดสุดท้ายเป็นอย่างที่ หลายคนพูดเนี่ยนะครับ มันต้องเลือกตั้งใหม่อยู่ดี ก็คงจะอยู่ได้ไม่นานใช่ไหมครับ ไม่ผ่านมติไว้วางใจไม่ผ่าน กฎหมายการเงิน นะครับ มองดูแล้วเรียบร้อยไปทางไหนก็ติด ถ้าคุณต๋อยให้ กระบวนการระบบมันเดินตาม ลองประชาธิปไตย หน้าสดของประชาชนซึ่งได้แสดงออกอย่างบริสุทธิ์แล้วเนี่ย จะไปเล่นว่าปลื้มนะ คุณก็มีความชอบธรรมใช่ไหมครับน้าเตี้ย มาแข่งขันนะครับลงเลือกตั้งด่านนะครับ เข้ามาช่วงชิงอำนาจรัฐ ไม่ใช่ใช้ ดูใบเดิมๆนะครับน้าใช้ละครน้ำเน่านะครับเรื่องเดิมๆ มาเล่นกันเถอะ ประชาชนเขารู้กันหมดแล้วจับไปได้หมดแล้ว กินกันจัง ประชาชนเขารู้หมดแล้วผมก็ผมว่าทุกคนก็รู้นะ หรือบางคนไม่รู้ก็ไม่ทราบอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน น้าแตงก็เรื่องของเขา แต่สิ่งที่ตามมามันจะยิ่งใหญ่กว่านะครับคือต้องบอกว่าตอนที่พัก มันคือภาค 1 ใช่ไหมครับ 3 ดับ 4 แล้วก็แตะเลยนะครับ โดนยุบ เราก็คนเลือกมา 6 ล้านใช่ไหมครับณปัจจุบันนี้นะครับ น่าสนใจมาก เป็นเรื่องที่ พี่เขาต้องต้อง ประเมินตนเองวัดสิงห์ สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นจะเป็นอะไร หนาว กูไม่อยากจะมาถึงจุดนั้นนะครับคิดว่า คนที่เกี่ยวข้องเนี่ย ได้จ้ะ เคารพ 7 ประการหนึ่งแล้วก็เคารพในกฎหมาย อีกประการหนึ่งครับ อีกเรื่องที่เราเห็นในช่วงการเมืองช่วงเวลานี้ครับอาจารย์ เห็นบรรดานักร้อง เราเห็นบรรดานัก เราเห็นนักวิชาการหลายคนออกมา ออกมาให้ความเห็นส่งเสียงในลักษณะเดียวกัน ขึ้นล็อตเตอรี่ทอดว่างั้นเถอะ มีแต่นักร้องไปฉี่ก่อนออกมาย้ำ แล้วก็อาการออกมาย้ำอีกทีนึง ฉันมองภาวะ อย่างนี้ในการเมืองแบบ ถ้า สมมุติในๆวันเวลาข้างหน้าต่อไปนะมันมีโอกาสที่จะมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้น เรื่องเหล่านี้เราต้อง กลับมาคุยกันจริงจังหรือเปล่า นักร้อง ผมเห็นด้วยนะครับจริงๆจริงๆภายใต้กฎหมายปัจจุบันเนี่ยมันก็มีวิธีการทำ ถามผมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นปรากฏการณ์ที่เกิด น้าคนที่ ขอให้ความเห็นคนที่ไป ร้อง ไปยื่น คือคนเดิมๆ แล้วบ่ กฎหมาย ที่ให้ความเห็น เรียกว่า โสดครับ กับสิ่งที่คนเหล่านั้นไปยื่นเนี่ย ก็เป็นคนเดิมที่นี่ก็ตกเหมือนกันว่า ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเกิน เรื่องเดิมๆนั่นแหละ เราต้องก้าวข้ามแดนได้แล้วนะ ผมเห็นด้วยนะครับว่า เมื่อถึงเวลามันมีการซื้อมันหลายเนี่ยมันต้องหาช่องทาง บริการระบบขึ้นมาเนี่ยไม่ให้คนที่ นามสกุลเดิมๆนะครับ ที่เวลาไปร้องอยากรู้เลย ฝนพรุ่งนี้ นึกว่าใคร เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต มีหลักการที่เราเรียกกันว่าเป็นเป็นหลักกฎหมายทั่วไป เป็นหลักใหญ่มากป่ะ เนี่ยมันต้อง ต้องทำโดยสุจริต คุณไม่ได้มี เจอนาทีจะไปกลั่นแกล้งใครนะครับถ้าเกิดคุณอยากเป็นนักร้องได้หมายความว่า ยามกูนี่คือคอยไปร้องแล้วร้องฝั่งตรงข้ามนะคะกลุ่ม กลุ่มเดียวกันตลอด ที่ไม่สุจริต จริงๆแล้วศาลเองเนี่ยนะครับน้ากินก็เป็นศาลยุติธรรมทั่วไปมันจะมี มันจะมีหลักการนี้หลักๆว่าถ้าคุณมา 3 นิ้วมือสกปรกก็คือ คุณใช้ Siri ไหม เอกสารก็ไปที่นาให้ หลานก็อยากบอก เราต้องแบบว่า ไม่ให้น้ำหนักมันมากนะครับต่อไปนี้เป็นเจ้าเดิม ยกไปเลย ผมก็สงสัยว่าที่ 3 นู่นเองเนี่ยนะครับศาลให้พี่นา นำปัจจัยนี้ หรือไม่ เพราะว่าคนที่นำคดีไปสู่ศาลนะครับ คนหน้าเดิมๆ พรุ่งนี้เราต้องกลับมาคิดว่า มันต้องมีระบบเหมือนกันที่ ทำให้ ความชัดเจนเลยนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องของการมาใช้สิทธิ์ด้วยกันแกล้งกัน ตอนนี้เรายังไม่มีใครทำอะไรเขาก็ปล่อยเขาทำไป อาบน้ำแล้วก็ ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนก็ไม่ได้คาดคิดว่า ตอนเย็นนะครับจะเอาด้วยจะเล่นด้วย คดีที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดว่า มันก็ ประสบผลสำเร็จแล้วนะคะ Ok ok ครับอาจารย์วันนี้ เป็นครั้งที่ผมคุยกับอาจารย์ตรงไปตรงมามากที่สุด ที่คุยกัน กาบกาบ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ

Read More  แฉหมดเปลือก ราคาส่วยสติ๊กเกอร์ ส่วยซ่อนรูป ปธ.สหพันธ์ขนส่งฯ ดับเครื่องชน